PROCEDIMENT OBERT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE BUGADERIA EN L’HOSPITAL PSIQUIÀTRIC DE BÉTERA

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre convocatòria per procediment obert per a la contractació del servici de "BUGADERIA EN L’HOSPITAL PSIQUIÀTRIC PROVINCIAL PARE JOFRÉ DE BÉTERA"

PROCEDIMENT OBERT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVICI D’AMBULÀNCIES I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre convocatòria per procediment obert per a la conclusió d’un acord marc per a la prestació del servici d’ambulàncies i assistència sanitària.

CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES PROMOGUTS PER MANCOMUNITATS, ASSOCIACIONS I FUNDACIONS EN MATÈRIA DE SALUT MENTAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 2013

-RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (BOP Nº232, 30-09-2013).

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar del següent a la publicació d’estes bases en el Butlletí Oficial de la Província.
 

- Bases i BOP, punxeu ací

-Instància (Vore arxiu adjunt)

CONVOCATÒRIA I BASES D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS MUNICIPIS EN PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA 2013

Per als ajuntaments de la província de València que disposen de personal tècnic de normalització lingüística o d’Oficina de Promoció de Valencià (model d’instància 1) i els que no disposen de personal tècnic de normalització lingüística o d’Oficina de Promoció de Valencià (model d’instància 2).

Les entitats beneficiàries rebran:

-Material de promoció de l’ús del valencià, en campanyes per sectors.

-Programes informàtics d’ajuda a la traducció i correcció de textos en valencià.

-Cursos de capacitació lingüística.

El termini de presentació de sol·licituds acabarà el 31 de maig de 2013 (inclusivament).

Accedisca ací al BOP amb les bases i les instàncies.

BASES PROGRAMA “LA DIPU ET BECA” 2013

 Publicades en el BOP núm. 94 del 23-IV-2013 les bases per a la concessió de beques de formació en el marc del programa de pràctiques formatives de la Diputació de València “La Dipu Et Beca”.

Els beneficiaris són els municipis i entitats locals menors de la província de València, que disposen de 10 dies naturals per a adherir-se al pla.

Com a destinataris, els estudiants majors de 18 anys de la província de València que cursen algun dels estudis oficials indicats en les bases i la sol·licitud de les quals presentaran no més tard del 24 de maig de 2013 en l’ajuntament on vullguen realitzar la pràctica.

CONVOCATÒRIA DE PROGRAMES D’ACTIVITATS PER A MAJORS I FORMACIÓ DE LA DONA 2013

 El dia 8 d’abril de 2013 s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província les bases reguladores de la convocatòria per a la realització dels programes d’activitats per als nostres majors i de formació de la dona destinades als municipis de la província de València, per a l’any 2013,

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP nº82, 08-04-2013).

BASES DE CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CULTURA 2013 (PROJECTES CULTURALS SINGULARS)

 Estes bases s’han publicat en el BOP núm. 78 del 3 d’abril de 2013 i van dirigides a ajuntaments de la província de València amb una població entre 20.000 i 100.000 habitants, per a la realització d’activitats culturals que siguen considerades projectes culturals singulars.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Imatge tornar enrere