Fase de justificació

Imagen

SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017 

(Convocatòria)

 

 

 

 

FASE DE JUSTIFICACIÓ (fins al 20-8-2018)

     A partir de la publicació en el BOP del 19-02-2018 de la llista de sol·licituds admeses, es poden realitzar les compres de maquinària i eines, redactar els documents tècnics i executar els treballs sol·licitats. Per a aquests últims és necessari comptar amb les autoritzacions de les Administracions competents.

     Els documents s'enviaran de forma telemàtica a través de la carpeta Ajuntament en www.dival.es. En funció de la modalitat i el tipus d'actuació sol·licitada uns tindran caràcter obligatori i uns altres seran opcionals. Es poden anar pujant els diferents documents en diferents fases, així doncs es recomana seguir l'ordre cronològic que s'estableix a continuació independentment si figuren com a obligatoris o no.

 

1. Fase prèvia 

    Documentació necessària:

 

Modalitat A:

 • Autoritzacions necessàries per a la realització dels treballs o certificat de la innecessarietat
 • Certificat de titularitat i disponibilitat municipal dels terrenys (MODEL II.D)
 • Nomenament de director d'obres i coordinador de seguretat i salut.
 • Memòria tècnica de l’activitat (.pdf). Contingut mínim:
  • Justificació tècnica, descripció de l’actuació amb els amidaments necessaris i dades cadastrals d'emplaçament.
  • Valoració econòmica amb preus unitaris, descompostos i pressupost per capítols.
  • Plànols a escala, de situació, emplaçament, planta i definició d’elements (incloure capes en format .shp o .kml (tutorial de generació d'arxius .kml DIVALTERRA)).
  • Annex fotogràfic.
 • Per a la modalitat A 2.10. Adquisició de maquinària, eines i complements. (MODEL LMIA)
 • Declaració responsable d’ús (únicament sol·licituds que incloguen els apartats A.2.9 i A.2.10) declarant que el seu ús serà exclusivament per a treballs relacionats amb la gestió forestal. (MODEL DRUA)

 

Modalitat B:

 • Autoritzacions necessàries per a la realització dels treballs o certificat de la innecessarietat.
 • Certificat de titularitat i disponibilitat municipal dels terrenys (MODEL II.D)
 • Nomenament de director d'obres i coordinador de seguretat i salut.
 • Memòria tècnica  de l’activitat (.pdf). Contingut mínim:
  • Justificació tècnica, descripció de l’actuació amb els amidaments necessaris i dades cadastrals d'emplaçament.
  • Valoració econòmica amb preus unitaris, descompostos i pressupost per capítols.
  • Plànols a escala, de situació, emplaçament, planta i definició d'elements (incloure capes en format .shp o .kml (tutorial de generació d'arxius .kml DIVALTERRA)).
  • Annex fotogràfic.
 • Per a la modalitat B 2.5. Adquisició de maquinària, eines i complements. (MODEL LMIB)
 • Declaració responsable d’ús (únicament sol·licituds que incloguen els apartats B.2.4 i B.2.5) declarant que el seu ús serà exclusivament per a treballs relacionats amb la prevenció d’incendis forestals.  (MODEL DRUB)

 

 

2. Fase final. Certificació dels treballs i justificació econòmica

     Documentació necessària una vegada finalizats els treballs i/o les compres de material:

 

2.1. Certificació dels treballs i acta de recepció

     Una vegada realitzats els treballs es presentarà:

 • Certificació d'obres i treballs (MODEL CT) signat pel tècnic director de les obres.
 • Per a a treballs en la modalitat B: Declaració que les actuacions es troben incloses en el Pla Local de Prevenció d’Incendis (excepte modalitats B.2.4 i B.2.5. (MODEL IPL)

 

  2.2. Justificació econòmica

      La justificació de la subvenció es farà d’acord amb els articles 28, 29, 30 i 31 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València. Atés el que es disposa en l’article 28, la justificació es farà per a tots els municipis d’acord a la modalitat simplificada (MODEL MS). Si s'han utilitzat mitjans propis per a l'execució de la subvenció, s'ajuntarà informe d'intervenció desglossat acreditant els imports de gasto de personal i mitjans utilitzats per al desenvolupament de l'acció.

 

     Com el municipi de Requena en el seu apartat B1 supera els 20.000 €., haurà d'aplicar la modalitat ordinària per a la justificació utilitzant el (MODEL MO) i adjuntant a més les factures.

 

 

Més informació:  963 88 30 85

Imatge tornar enrere