Fase de justificació de Gestió Forestal Sostenible 2019

FASE DE JUSTIFICACIÓ 

Ampliat el termini d'execució i justificació de les actuacions fins al 07/01/2021 per Decret núm. 8106 de data 18 de setembre de 2020 (BOP núm. 189 de 30/09/2020) 

A partir de la publicació en el BOP del 18-01-2019 de la llista de sol·licituds admeses, es poden realitzar les compres de maquinària i eines, redactar els documents tècnics i executar els treballs sol·licitats. Per a aquests últims, cal comptar amb les autoritzacions de les administracions competents.

 

Els documents s’enviaran de forma telemàtica a través de la carpeta Ajuntament en www.dival.es.

 

En funció de la modalitat i el tipus d’actuació sol·licitada uns tindran caràcter obligatori i uns altres, seran opcionals. Es poden anar pujant els documents en diferents fases, així doncs es recomana seguir l’ordre cronològic que s’estableix a continuació independentment de si figuren com a obligatoris o no.

 

1. Fase prèvia 

    Documentació necessària:

 

Modalitat A:

 • Autoritzacions necessàries per a la realització dels treballs o certificat de la innecessarietat.
 • Certificat de titularitat i disponibilitat municipal dels terrenys (MODEL II.D).
 • Nomenament de director d’obres i coordinador de seguretat i salut.
 • Memòria tècnica de l’activitat (.pdf). Contingut mínim:
  • Justificació tècnica, descripció de l’actuació amb les mesures necessàries i dades cadastrals d’emplaçament.
  • Valoració econòmica amb preus unitaris, descompostos i pressupost per capítols.
  • Plànols a escala, de situació, emplaçament, planta i definició d’elements (incloure capes en format .shp o .kml). Tutorial de generació darxius .kml DIVALTERRA.
  • Annex fotogràfic.
 • Per a la modalitat A.2.9: adquisició de maquinària, eines i complements (MODEL LMIA).
 • Declaració responsable d’ús (únicament sol·licituds que incloguen els apartats A.2.8 i A.2.9) exclusiu per a treballs relacionats amb la gestió forestal (MODEL DRUA).

 

Modalitat B:

 • Autoritzacions necessàries per a la realització dels treballs o certificat de la innecessarietat.
 • Certificat de titularitat i disponibilitat municipal dels terrenys (MODEL II.D).
 • Nomenament de director d’obres i coordinador de seguretat i salut.
 • Memòria tècnica de l’activitat (.pdf). Contingut mínim:
  • Justificació tècnica, descripció de l’actuació amb les mesures necessàries i dades cadastrals demplaçament.
  • Valoració econòmica amb preus unitaris, descompostos i pressupost per capítols.
  • Plànols a escala, de situació, emplaçament, planta i definició delements (incloure capes en format .shp o .kml). Tutorial de generació darxius .kml DIVALTERRA.
  • Annex fotogràfic.
 • Per a la modalitat B.2.4: adquisició de maquinària, eines i complements (MODEL LMIB).
 • Declaració responsable d’ús (únicament sol·licituds que incloguen els apartats B.2.3 i B.2.4) exclusiu per a treballs relacionats amb la prevenció d’incendis forestals (MODEL DRUB).

 

 2. Fase final. Certificació dels treballs i justificació econòmica

     Documentació necessària una vegada finalizats els treballs i/o les compres de material:

 

2.1. Certificació dels treballs i acta de recepció

     Una vegada realitzats els treballs es presentarà:

 • Certificació d’obres i treballs signat pel tècnic director de les obres (MODEL CT), o si és el cas, el corresponent certificat dels treballs realitzats o acta de recepció dels documents tècnics la redacció del qual siga objecte de la subvenció.
 • Per a treballs en la modalitat B: certificat de què les actuacions es troben incloses en el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals, excepte modalitats B.2.3 i B.2.4 (MODEL IPL).

 

  2.2. Justificació econòmica

La justificació de la subvenció es farà d’acord amb els articles 28, 29 i 30 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València. Atés el que es disposa en l’article 28, la justificació es farà d’acord amb la modalitat simplificada (MODEL MS). Si s’han utilitzat mitjans propis per a l’execució de la subvenció, s’adjuntarà informe d’intervenció desglossat acreditant els imports de la despesa de personal i dels mitjans utilitzats per al seu desenvolupament.

Per a aquells municipis que en alguna modalitat superen els 20.000 €, hauran d’utilitzar la modalitat ordinària (MODEL MO) per a la justificació, adjuntant a més les factures i la resta de documentació establida en l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació per a aquesta modalitat, d’acord amb el que estableix l’apartat 10 de la convocatòria.

Finalment, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 11 de la convocatòria, els beneficiaris de les ajudes queden obligats a acreditar el compliment de donar publicitat del finançament de la Diputació en les actuacions que es realitzen.

Imatge tornar enrere