GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2018

FASE DE JUSTIFICACIÓ (fins al 22-07-2019)

A partir de la publicació en el BOP del 18-01-2019 de la llista de sol·licituds admeses, es poden realitzar les compres de maquinària i eines, redactar els documents tècnics i executar els treballs sol·licitats. Per a aquests últims, cal comptar amb les autoritzacions de les administracions competents.

 

Els documents s’enviaran de forma telemàtica a través de la carpeta Ajuntament en www.dival.es.

 

En funció de la modalitat i el tipus dactuació sol·licitada uns tindran caràcter obligatori i uns altres, seran opcionals. Es poden anar pujant els documents en diferents fases, així doncs es recomana seguir lordre cronològic que sestableix a continuació independentment de si figuren com a obligatoris o no.

 

1. Fase prèvia 

    Documentació necessària:

 

Modalitat A:

 • Autoritzacions necessàries per a la realització dels treballs o certificat de la innecessarietat.
 • Certificat de titularitat i disponibilitat municipal dels terrenys (MODEL II.D).
 • Nomenament de director d’obres i coordinador de seguretat i salut.
 • Memòria tècnica de l’activitat (.pdf). Contingut mínim:
  • Justificació tècnica, descripció de l’actuació amb les mesures necessàries i dades cadastrals demplaçament.
  • Valoració econòmica amb preus unitaris, descompostos i pressupost per capítols.
  • Plànols a escala, de situació, emplaçament, planta i definició d’elements (incloure capes en format .shp o .kml (tutorial de generació darxius .kml DIVALTERRA)).
  • Annex fotogràfic.
 • Per a la modalitat A.2.10: adquisició de maquinària, eines i complements (MODEL LMIA).
 • Declaració responsable d’ús (únicament sol·licituds que incloguen els apartats A.2.9 i A.2.10) exclusiu per a treballs relacionats amb la gestió forestal (MODEL DRUA).

 

Modalitat B:

 • Autoritzacions necessàries per a la realització dels treballs o certificat de la innecessarietat.
 • Certificat de titularitat i disponibilitat municipal dels terrenys (MODEL II.D).
 • Nomenament de director d’obres i coordinador de seguretat i salut.
 • Memòria tècnica de l’activitat (.pdf). Contingut mínim:
  • Justificació tècnica, descripció de l’actuació amb les mesures necessàries i dades cadastrals demplaçament.
  • Valoració econòmica amb preus unitaris, descompostos i pressupost per capítols.
  • Plànols a escala, de situació, emplaçament, planta i definició delements (incloure capes en format .shp o .kml (tutorial de generació darxius .kml DIVALTERRA)).
  • Annex fotogràfic.
 • Per a la modalitat B.2.5: adquisició de maquinària, eines i complements (MODEL LMIB).
 • Declaració responsable d’ús (únicament sol·licituds que incloguen els apartats B.2.4 i B.2.5) exclusiu per a treballs relacionats amb la prevenció d’incendis forestals (MODEL DRUB).

 

2. Fase final. Certificació dels treballs i justificació econòmica

     Documentació necessària una vegada finalizats els treballs i/o les compres de material:

 

2.1. Certificació dels treballs i acta de recepció

     Una vegada realitzats els treballs es presentarà:

 • Certificació d’obres i treballs (MODEL CT) signat pel tècnic director de les obres.
 • Per a treballs en la modalitat B: declaració que les actuacions es troben incloses en el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (excepte modalitats B.2.4 i B.2.5 (MODEL IPL).

 

2.2. Justificació econòmica

La justificació de la subvenció es farà d’acord amb els articles 28, 29 i 30 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València. Atés el que es disposa en larticle 28, la justificació es farà dacord amb la modalitat simplificada (MODEL MS). Si shan utilitzat mitjans propis per a lexecució de la subvenció, sadjuntarà informe dintervenció desglossat acreditant els imports de despesa de personal i dels mitjans utilitzats per al seu desenvolupament.

 

Per a aquells municipis que en alguna modalitat superen els 20.000 €, hauran dutilitzar la modalitat ordinària (MODEL MO) per a la justificació, adjuntant a més les factures.

Imatge tornar enrere