Justificació Subvencions Vehicle Elèctric 2019

Després de la represa dels terminis administratius suspesos per l'estat d'alarma, el termini de justificació

d'estes ajudes serà fins al 25 de setembre de 2020.


FASE DE JUSTIFICACIÓ

A partir de la publicació en el BOP núm. 195 de 10 d'octubre de 2019 de la relació de sol·licituds admeses, es poden presentar les justificacions de les compres  realitzades fins al 10 d'abril de 2020.

 

Les justificacions es tramitaran exclusivament per mitjà de la plataforma telemàtica “carpeta ajuntament”, www.dival.es, vista Ajuntament, havent d'adjuntar la documentació exigida en la convocatòria i que s'especifica a continuació.

 Es justificarà el gasto segons la modalitat simplificada  establida en l'article 28 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.

 A cada entitat li correspondrà justificar segons el total de la subvenció concedida per tots els conceptes de totes les línies de la present convocatòria i segons la modalitat de compte justificatiu simplificada per a totes elles.

 

 MODALITAT SIMPLIFICADA. Compte justificatiu simplificada

 Documents necessaris:

 a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, que inclourà:

-         fitxestècniques dels vehicles adquirits

-         breureportatge fotogràfic dels vehicles elèctrics o punts de recàrrega amb el logotip de la Diputació per acreditar que s'ha realitzat la publicitat de la subvenció.

-         Enel cas que l'adquisició del vehicle siga per a substitució d'un altre:   documentació acreditativa de la baixa del mencionat vehicle

-         Descripció de l'ús a què es va a destinar el vehicle

-         En cas de punts de recàrrega: certificatsubscrit per instal·lador autoritzat o tècnic competent en instal·lacions elèctriques en el qual s'arreplegue que el punt de recàrrega complix amb la Instrucció Tècnica Complementària 52 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (ITC-BT 52), que el dit punt és de Mode 2, 3 o 4, i que a més té el Protocol de Comunicacions OCPP.

 b) Una relació classificada dels gastos i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament (Annex 6).

 c) Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior per import almenys de la subvenció concedida i  la documentació acreditativa del pagament.

 d) Si és el cas, un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

 e) Certificat d'estar al corrent amb els deutes tributaris, en el cas que no s'haja autoritzat a la Diputació per a la seua consulta.

 f) Certificat d'estar al corrent amb la Seguretat Social, en el cas que no s'haja autoritzat a la Diputació per a la seua consulta.

Imatge tornar enrere