SOL·LICITUD VEHELEC 2018

SUBVENCIONS PER A LA COMPRA DE VEHICLES ELÈCTRICS I INSTAL·LACIONS DE PUNTS DE RECÀRREGA DESTINADES ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER A L'EXERCICI 2018

 

 Convocatòria

(BOP nº 137. 17/07/2018)

 

 Fase de sol·licitud

 

 El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP). El termini finalitza el dia 14 d'agost de 2018.

Les sol·licituds es tramitaran exclusivament per mitjà de la plataforma telemàtica “carpeta ajuntament”, www.dival.es, vista Ajuntament, havent d'omplir el formulari i adjuntant la resta de la documentació exigida en la convocatòria.

 

 S'establixen les següents línies subvencionables:

 

 A.    Adquisició de turismes i xicotets vehicles comercials (categoria M1, inclosos els turismes de carrosseria AF multiusos), de furgonetes fins a 3.500 kg de massa màxima (categoria N1), ciclomotors, motocicletes, bicicletes i patinets elèctrics.

 

 B.    Instal·lació de punts de recarrega.  Hauran d'estar destinats a ús exclusiu per a la recàrrega de vehicles elèctrics i no han de ser d'ús privat. Deuran d'estar dotats del corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la seua càrrega i gestió. Deuran de complir amb la ITC-BT-52, disposar d'un nivell de comunicació entre vehicle i estació de recarrega en Mode 2, Mode 3 o Mode 4, protocol de comunicació OCPP i complir amb els estàndards de seguretat vigents i aplicables.

 

 Documentació necessària para realitzar la sol·licitud:  

  • Certificació emesa per Secretaria, d'acord amb el model de l'Annex6, en la que es farà constar l'adopció de l'acord per l'òrgan competent, l'actuació que es pretenga realitzar i l'import sol·licitat (punt 6.1 de la convocatòria).
  • Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per aobtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions, model de l'Annex3 (punt 6.2 de la convocatòria).
  • Certificat d'ajudes concurrents en què conste la petició i/o concessió d'altres ajudes. El total de les aportacions en cap cas podrà ser superior al total del gasto, model de l'Annex5 (punt 6.3 de la convocatòria).
  • Certificat emés per la Intervenció municipal acreditatiude què les sol·licituds formulades per a inversions, ho són d'acord amb la definició del concepte pressupostari “inversions reals” definit en l'Orde HAP/419/2014 del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (punt 6.4 de la convocatòria). Segons el model de l'Annex4.
  • Compromís de donar de baixa el vehicle que es va a substituir si és el cas, segons el model de l'Annex7 (punt 6.5 de la convocatòria).
  • Certificat de Secretaria, segons el model disponible, de subscripció al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible, si és el cas (punt 6.6 de la convocatòria).
  • Certificat de Secretaria, segons el model disponible, d'aprovació d'Ordenança Municipal en matèria de mobilitat sostenible, si és el cas (punt 6.7 de la convocatòria).
  • Certificat de Secretaria, segons el model disponible, comprensiu de la bonificació en l'Ordenança Fiscal de l'IVTM a vehicles elèctrics, si és el cas (punt 6.8 de la convocatòria).

 

La condició d'adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat i la d'estar adherit al Pacte dels Alcaldes es comprovarà per la Diputació de València, per la qual cosa no és necessària la seua acreditació per part del sol·licitant.

Imatge tornar enrere