SOL·LICITUD VEHELEC 2019

SUBVENCIONS PER A LA COMPRA DE VEHICLES ELÈCTRICS I INSTAL·LACIONS DE PUNTS DE RECÀRREGA DESTINADES ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER A L'EXERCICI 2019

 

Convocatòria

(BOP núm. 51. 13/03/2019)

 

Fase de sol·licitud

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP), el termini finalitza el dia 11 d'abril de 2019.

Les sol·licituds es tramitaran exclusivament per mitjà de la plataforma telemàtica “carpeta ajuntament”, www.dival.es, vista Ajuntament, havent d'omplir el formulari i adjuntant la resta de la documentació exigida en la convocatòria.

 

S'establixen les següents línies subvencionables:

 

· Adquisició de vehicles de les categories següents: M1 (inclosos els turismes de carrosseria AF multiusos); N1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies la massa màxima dels quals no siga superior a 3,5 tones) ; L (vehicles de motor amb menys de quatre rodes); altres vehicles elèctrics no inclosos en les categories anteriors.

 

· Instalación de punts de recarrega. Hauran d'estar destinats a ús exclusiu per a la recarrega de vehicles elèctrics i han d'estar connectats a un subministrament de titularitat municipal. Deuran d'estar dotats del corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la seua càrrega i gestió. Deuran de complir amb la ITC-BT-52, disposar d'un nivell de comunicació entre vehicle i estació de recarrega en Mode 2, Mode 3 o Mode 4, protocol de comunicació OCPP i complir amb els estàndards de seguretat vigents i aplicables.

 

Documentació necessària para realitzar la sol·licitud:

 

·        Certificació emesa per Secretaria, d'acord amb el model de l'Annex 1, d'autobaremació segons els criteris establits en la present convocatòria (punt 6.2 de la convocatòria)

·        Certificació emesa per Secretaria, d'acord amb el model de l'Annex 2, en la que es farà constar l'adopció de l'acord per l'òrgan competent, l'actuació que es pretenga realitzar i l'import sol·licitat (punt 6.3 de la convocatòria)

·        Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions, model  de l'Annex 3 (punt 6.4 de la convocatòria).

·        Certificat d'ajudes concurrents en què conste la petició i/o concessió d'altres ajudes. El total de les aportacions en cap cas podrà ser superior al total del gasto, model de l'Annex 4 (punt 6.5 de la convocatòria).

·        Certificat emés per la Intervenció municipal, segons el model del' Annex 5, acreditatiu de que les sol·licituds formulades per a inversions, ho són d'acord amb la definició del concepte pressupostari “inversions reals” definit en l'Orde HAP/419/2014 del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (punt 6.6 de la convocatòria).

Imatge tornar enrere