Subvenció 2018

SUBVENCIONS D'ACTUACIONS ENCAMINADES A LA LLUITA CONTRA LA SEQUERA I MILLORA DEL RENDIMENT DELS PROVEÏMENTS I XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE EN ELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER ALS EXERCICIS 2018-2019 A EXECUTAR PER LA PRÒPIA DIPUTACIÓ

 

Convocatòria

(BOP nº 139, 19/07/2018)

 

Fase de sol·licitud

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP), el termini finalitza el dia  17 d'agost de 2018.

Les sol·licituds es tramitaran exclusivament mitjançant la plataforma telemàtica “carpeta ajuntament”, www.dival.es, pestanya Ajuntament, havent d'emplenar el formulari i adjuntant la resta de la documentació exigida en la convocatòria.

 

Les actuacions a executar tindran com a finalitat la millora del servei de proveïment i distribució d'aigua potable domiciliària, i contempla les següents línies subvencionables:

 1. Obres i actuacions per a la implantació d'alternatives o millora d'elements relacionats amb el subministrament d'aigua potable als municipis amb restriccions en el subministrament d'aigua potable domiciliària o amb problemes de qualitat de l'aigua subministrada: noves captacions, millora de les existents, plantes de tractament, etc.
 2. Obres i actuacions per a l'execució d'elements d'emmagatzematge i/o regulació del sistema de proveïment d'aigua potable als municipis: construcció de nous dipòsits i elements de regulació i distribució per al subministrament d'aigua als municipis.
 3. Obres i actuacions per a l'automatització i telecontrol de les instal·lacions de producció i regulació per al subministrament d'aigua potable als municipis: instal·lació d'equips per a l'automatització del funcionament de pous, bombaments i dipòsits de les instal·lacions de subministrament d'aigua potable als municipis, control dels principals paràmetres de funcionament.
 4. Obres i/o actuacions per al control de pèrdues d'aigua potable en les xarxes de subministrament dels municipis, instal·lació o reposició de comptadors, sempre que siguen de titularitat del sol·licitant de la subvenció, equips de control de cabals i pressions en xarxes de proveïment d'aigua potable dels municipis, amb l'objectiu de controlar els consums per a zones i minimitzar el volum de pèrdues.
 5. Construcció de sistemes emmagatzematge o de drenatge sostenible que permeten l'ús de recursos hídrics alternatius mitjançant la regeneració i/o reutilització de l'aigua per als usos permesos (indústria, agricultura, parcs i jardins, hidrants contra incendis, neteja viària, sistemes ornamentals, etc.) reduint notablement el consum d'aigua potable destinada a consum humà.

Les actuacions objecte de la subvenció es refereixen al primer establiment, reforma o gran reparació d'infraestructures hidràuliques. Que en tot cas quedarà a criteri de la Comissió de Valoració definida en el punt novè de la convocatòria.

 

 

Documentació necessària per a realitzar la sol·licitud:

 • Certificació emesa per Secretaria, d'acord amb el model II.A de l'Annex, en la qual es farà constar:
  • L'adopció de l'acord per l'òrgan competent, l'actuació que es pretenga realitzar i l'import sol·licitat (punt 5.a de la convocatòria).
  • Autorització del sol·licitant perquè l'òrgan que concedeix la subvenció obtinga directament l'acreditació de les circumstàncies previstes en els arts. 18 i 19 del Reglament de la Llei General de Subvencions mitjançant certificats telemàtics. En aquest cas, el sol·licitant no haurà d'aportar una certificació. No obstant açò, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, i si ho fa, haurà d'aportar una certificació en els termes i amb les excepcions previstes en l'esmentada Ordenança. (2 certificats) (punt 5.b de la convocatòria).
  • Compromís d'aportació econòmica en la quantia que resulte, mitjançant finançament municipal fins a arribar al 100% del cost total de l'actuació (punt 5.f de la convocatòria).
  • Compromís de l'Entitat beneficiària de que es farà càrrec de l'obra o instal·lació, una vegada conclosa, prèvia l'acta de lliurament pertinent (punt 5.j de la convocatòria).

 

 • Declaració responsable de no estar dins de les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions, model II.B de l'Annex (punt 5.c de la convocatòria).

 

 • Certificat, model II.C de l'Annex, de:
  • Ajudes concurrents en el qual conste la petició i/o concessió d'altres ajudes, o l'aprovació de quotes d'urbanització o contribucions especials. El total d'aportacions en cap cas podran ser superiors al total de la despesa, (punt 5.d de la convocatòria).
  • Certificat emès per la Intervenció municipal acreditatiu que les sol·licituds formulades per a inversions, ho són d'acord amb la definició del concepte pressupostari “inversions reals” definit en l'Ordre HAP/419/2014 del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (punt 5.i de la convocatòria).

 

 • Certificat, model II.D de l'Annex, emès per fedatari públic, acreditatiu de la titularitat o disponibilitat de la infraestructura i dels terrenys que siguen objecte de l'actuació o que es vegen afectats per la mateixa (punt 5.i de la convocatòria) i, en el cas de Mancomunitats o agrupacions de municipis, en el qual s'indique quins són els municipis afectats directament per l'actuació (punt 5.l de la convocatòria).

 

 • Certificació, model II.E de l'Annex, emesa per fedatari públic acreditativa que
  • L'actuació proposada no està inclosa dins del pla director d'inversions del concessionari local que presta el servei de subministrament d'aigua potable (punt 5.k de la convocatòria).
  • Existeix urbanitzador per a l'activitat que es tracta, en cas que existisca haurà de certificar-se que no té l'obligació d'escometre a la seua costa l'obra o instal·lació sol·licitada (punt 5.h de la convocatòria).
  • El rendiment de la xarxa de distribució d'aigua potable. en cas que no s'aporte o justifique aquest últim extrem es considerarà, a l'efecte de puntuació, que el rendiment és inferior al 50% (punt 5.l de la convocatòria).
  • La relació d'inversions executades en les instal·lacions de cicle hidràulic en els últims 3 anys (punt 5.n de la convocatòria).

 

 • Informe del tècnic municipal justificat en el qual es determinen amb exactitud el nombre de comptadors directament afectats per l'actuació proposada (punt 5.o de la convocatòria).

 

 • Informe del tècnic municipal acreditatiu de l'estalvi d'aigua anual en m3 que s'estima derivat de l'actuació proposada i del volum anual en m3 d'aigua subministrada al total d'habitatges del municipi (punt 5.p de la convocatòria).

 

 

* A falta de projecte tècnic s'admetrà memòria tècnica conforme al punt 5.o de la convocatòria. S'entendrà que aquelles entitats que aporten memòria tècnica contemplada en el punt anterior, sol·liciten la redacció del Projecte Tècnic a càrrec de la Diputació de València i els honoraris de redacció es restaran de la quantia total de la subvenció.

Imatge tornar enrere