SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES EN EDIFICIS MUNICIPALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 2019

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES EN EDIFICIS MUNICIPALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 2019

 

Convocatòria

(BOP núm. 125 del 2 de juliol de 2019)

 

Fase de sol·licitud

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP), el termini finalitza el dia 30 de juliol de 2019.

Les sol·licituds es tramitaran exclusivament per mitjà de la plataforma telemàtica “carpeta ajuntament”, www.dival.es, vista Ajuntament, havent d'omplir el formulari i adjuntant la resta de la documentació exigida en la convocatòria.

 Els edificis que es desitgen certificar energèticament hauran de ser de propietat municipal o estar en lloguer o cessió, tindre una superfície superior als 250 m2 construïts, no tindre cap tipus de protecció urbanística i ser freqüentats habitualment pel públic. En el cas que no siguen de propietat municipal, la cessió o el contracte de lloguer deuran d'estar vigents almenys  10 anys més des de la data de certificació energètica de l'edifici, coincidint amb el període de validesa d'esta.

 

La subvenció es concedix amb les limitacions següents:

 

a)   La despesa subvencionable inclou la qualificació energètica de l'edifici així com la redacció dels documents per a la seua certificació i inscripció en el registre oficial.

b)   Es consideraran despeses subvencionables l'IVA i el cost d'inscripció en el registre oficial, que haurà de ser assumit pels ajuntaments.

c)    L'import màxim que es concedirà a cada ajuntament serà d'acord amb la següent taula (on la superfície fa referència als metres quadrats construïts de l'edifici o part de l'edifici que es vulga certificar):

 

 Superfície (m2)

Import (€)

De 250,01 a 500,00

627,00

De 500,01 a 800,00

985,00

De 800,01 a 1.200,00

1.336,00

De 1.200,01 a 3.000,00

1.685,00

De 3.000,01 o superior

2.000,00

 

 

d)   L'import màxim que es concedirà a cada ajuntament, en el cas que es pretenga certificar més d'un edifici, serà de 3.000,00 € per ajuntament.

 

Documentació necessària para realitzar la sol·licitud:

 

  • Sol·licitud
  • Declaracióde l'autobaremació, seguint els criteris de puntuació de la convocatòria Annex 1
  • Fitxa cadastralde l'immoble, obtinguda a través de la seu electrònica del Cadastre www.sedecatastro.gob.es.
  • Certificatemés per Secretaria, en la qual es farà constar l'adopció de l'acord per l'òrgan competent, la certificació o certificacions que es pretenen realitzar i l'import sol·licitat per a cada una d'elles, així com les taxes de registre de l'IVACE (Annex 2).
  • Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicionsper a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions, model de l'Annex 3
  • Tal com s'establix en l'articule 6 apartat 5 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè l'òrgan que va concedir la subvenció obtinga directament l'acreditació de les circumstàncies previstes en els arts.18 i 19 del Reglament de la Llei General de Subvencions per mitjà de certificats telemàtics. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, i si així ho fa, deurà aportar els certificats d'estar al corrent dels seus deutes tributaris i amb la Seguretat Social en els termes i les excepcions previstes en la mencionada Ordenança.
  • Certificat de compliment de requisits i ajudes concurrentsen què conste la petició i/o concessió d'altres ajudes. El total d'aportacions en cap cas podrà ser superior al total de la despesa (Annex 4).
  • Si l'edifici és propietat del municipi, certificatde titularitat d’aquest.

Si l'edifici no és de titularitat municipal, serà necessari aportar algun dels documents següents:

-  contracte de lloguer

-  acord de cessió de l'immoble a nom del sol·licitant.

En estos dos últims casos deurà  constar que la  vigència és de com a mínim deu anys posteriors a la data de l'obtenció del certificat d'eficiència energètica.

 

La condició d'adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat i la d'estar adherit al Pacte dels Alcaldes es comprovarà per la Diputació de València, per la qual cosa no és necessària la seua acreditació per part del sol·licitant.

 

Imatge tornar enrere