Contractació temporal


Descripció:

La contractació temporal en la Diputació de València s'efectuarà per a cobrir necessitats concretes que no puguen ser dutes a terme pel personal que integra la plantilla. 

Les contractacions temporals es regularan pel que establix la legislació vigent que siga aplicable, i particularment pels articles 12 i 15 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (RDL 1/1995, de 24 de març) i el Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre (BOE de 8 de gener), pel qual es desplega l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de duració determinada. Així mateix, caldrà ajustar-se al que disposa el Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral de la Diputació de València.

La gestió de la contractació temporal es du a terme mitjançant les borses de treball constituïdes i es regula pel reglament que es troba en l'enllaç "Documentació" d'este servici electrònic.

També es podran convocar processos específics per a la selecció de personal mitjançant la contractació temporal d'alta direcció d'acord amb el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, regulador d'esta relació de caràcter especial i d'acord amb el RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Unitat adm.

Unitat de Selecció i Provisió

Documentació

Reglament de composició i gestió de borses de treball de la Diputació de València

Imprés de renúncia a proposta de contratació temporal o de funcionari interí

CONVOCATÒRIES EN EXECUCIÓ


Imatge tornar enrere