5. informacio contable

5. INFORMACIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA

5.1 Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de despeses i el límit de deute, tant en la formulació del Pressupost inicial com en la liquidació del Pressupost:

Quart trimestre de 2018

Tercer trimestre de 2018

Informe d'Intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de despeses i el límit del deute per a l'exercici 2018 (a desembre del 2017)

5.2 Indicadors pressupostaris (inclosos els ingressos fiscals i la despesa fiscal per habitant, la inversió per habitant, l'autonomia fiscal i el superàvit per habitant)

5.3 Indicadors financers i patrimonials (inclòs l'endeutament per habitant)

5.4 Informes de morositat, d'acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol:

Quart trimestre 2017, en format reutilitzable

Tercer trimestre 2017, en format reutilitzable

Segon trimestre 2017, en format reutilitzable

Primer trimestre 2017

5.5 Informació mensual remesa al MINHAP en compliment de l' Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, sobre les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica d'Estabilitat (període mitjà de pagament a proveïdors)

5.6 Destinació del superàvit de la Diputació:

2017:   Quantitats: en format PDF, en format Excel

2016:   Quantitats: en format PDF, en format Excel

2015:   Informe remanent líquid de Tresoreria

Quantitats: en format PDF, en format Excel

Imatge tornar enrere