Activitat

 

****  E N    A C T U A L I T Z A C I Ó   ****

 

Ací podeu consultar:

 

1. Plans i programes anuals i plurianuals

2. Activitat dels òrgans de govern

3. Activitat dels serveis provincials

4. Cartes de serveis

5. Memòria de gestió i avaluació dels serveis

6. Publicitat institucional

 

1. PLANS I PROGRAMES ANUALS I PLURIANUALS

 

2. ACTIVITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN

Agenda actual del President i els diputats provincials

Sessions dels òrgans de govern

Actes dels òrgans col·legiats de govern:

Desde 2010 a l'actualitat

Anteriors

Iniciatives adreçades al Ple

 

3. ACTIVITAT DELS SERVEIS PROVINCIALS

Guia de serveis de la Diputació

 

3.1 ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS

Catàleg dels serveis 

 

3.2 BENESTAR SOCIAL

Catàleg de serveis

 

3.3 CARRETERES

Mapa amb la distribució i els enllaços de les vies provincials

Estat de conservació de les carreteres

 

3.4 CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Ofertes de contractació centralitzada que poden sol·licitar els municipis i altres entitats local de la província

 

3.5 COOPERACIÓ MUNICIPAL

Catàleg de serveis

Pla Provincial d'Obres i Serveis

Consulteu a la distribució dels recursos.

Fons de Cooperació Municipal

 

3.6 CULTURA

 

3.7 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Catàleg de serveis

Resums de la gestió tributària gestionada pels municipis: 20192018 - 2017

 

3.8 INFORMÀTICA

Catàleg de serveis

 

3.9 MEDI AMBIENT

 

3.10 PARC MÒBIL

Gestió any 2019. En pdf. En Word.

Gestió any 2018. En pdf. En Word.

 

3.11 PERSONAL

a. Relació de Llocs de Treball (RPT) i plantilla

b. Taules retributives:

Sector no sanitari

Sector sanitari

c. XI acord de condicions de treball del personal funcionari de la Diputació, sector no sanitari, per als anys 2019-2022. B.O.P. núm. 27 de 07/02/2019, modificat per B.O.P. núm. 2 de 03/01/2020

d. Oferta d'Ocupació Pública de la Diputació, convocatòries de selecció, terminis i grau d'execució

e. Massa salarial del personal laboral fixe per a l'exercici 2019 

f. Representació sindical

g. Autoritzacions de compatibilitat aprovades per la Junta de Govern

 

 

3.12 TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ I GOVERN OBERT

a. Premis GO!

b. Guies d'accés a la informació pública

c. Drets d'accés

d. Estudis de govern obert

 

 

4. CARTES DE SERVEIS

 

5. MEMÒRIA DE GESTIÓ I AVALUACIÓ DELS SERVEIS

 

6. PUBLICITAT INSTITUCIONAL

2019

Imatge tornar enrere