Activitat

 

****  E N    A C T U A L I T Z A C I Ó   ****

 

Ací podeu consultar:

 

1. Plans i programes anuals i plurianuals

2. Activitat dels òrgans de govern

3. Activitat dels serveis provincials

4. Cartes de serveis

5. Memòria de gestió i avaluació dels serveis

6. Publicitat institucional

 

1. PLANS I PROGRAMES ANUALS I PLURIANUALS

 

2. ACTIVITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN

Agenda actual del President i els diputats provincials

Sessions dels òrgans de govern

Actes dels òrgans col·legiats de govern:

Desde 2010 a l'actualitat

Anteriors

Iniciatives adreçades al Ple

 

3. ACTIVITAT DELS SERVEIS PROVINCIALS

Guia de serveis de la Diputació

 

3.1 ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS

Catàleg dels serveis 

 

3.2 BENESTAR SOCIAL

Catàleg de serveis

 

3.3 CARRETERES

Mapa amb la distribució i els enllaços de les vies provincials

Estat de conservació de les carreteres

 

3.4 CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Ofertes de contractació centralitzada que poden sol·licitar els municipis i altres entitats local de la província

 

3.5 COOPERACIÓ MUNICIPAL

Catàleg de serveis

Pla Provincial d'Obres i Serveis

Consulteu a la distribució dels recursos.

Fons de Cooperació Municipal

 

3.6 CULTURA

 

3.7 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Catàleg de serveis

Resums de la gestió tributària gestionada pels municipis: 20192018 - 2017

 

3.8 INFORMÀTICA

Catàleg de serveis

 

3.9 MEDI AMBIENT

 

3.10 PARC MÒBIL

Gestió any 2018. En pdf. En Word.

 

3.11 PERSONAL

a. Relació de Llocs de Treball (RPT) i plantilla

b. Taules retributives:

Sector no sanitari

Sector sanitari

c. XI acord de condicions de treball del personal funcionari de la Diputació, sector no sanitari, per als anys 2019-2022. B.O.P. núm. 27 de 07/02/2019, modificat per B.O.P. núm. 2 de 03/01/2020

d. Oferta d'Ocupació Pública de la Diputació, convocatòries de selecció, terminis i grau d'execució

e. Massa salarial del personal laboral fixe per a l'exercici 2019 

f. Representació sindical

g. Autoritzacions de compatibilitat aprovades per la Junta de Govern

 

 

3.12 TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ I GOVERN OBERT

a. Premis GO!

b. Guies d'accés a la informació pública

c. Drets d'accés

d. Estudis de govern obert

 

 

4. CARTES DE SERVEIS

 

5. MEMÒRIA DE GESTIÓ I AVALUACIÓ DELS SERVEIS

 

6. PUBLICITAT INSTITUCIONAL

2019

 

 

Imatge tornar enrere