Activitat

 

****  E N    A C T U A L I T Z A C I Ó   ****

 

Ací podeu consultar:

 

1. Plans i programes anuals i plurianuals

2. Activitat dels òrgans de govern

3. Activitat dels serveis provincials

4. Cartes de serveis

5. Memòria de gestió i avaluació de l'activitat de la Diputació

6. Publicitat institucional

 

1. PLANS I PROGRAMES ANUALS I PLURIANUALS

 

2. ACTIVITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN

Agenda actual del President i els diputats provincials

Sessions dels òrgans de govern

Actes dels òrgans col·legiats de govern:

Desde 2010 a l'actualitat

Anteriors

Preguntes i respostes que els grups polítics amb representació en la Diputació de València realitzen

 

3. ACTIVITAT DELS SERVEIS PROVINCIALS

Guia de serveis de la Diputació

 

3.1 ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS

Catàleg dels serveis 

 

3.2 BENESTAR SOCIAL

Catàleg de serveis

 

3.3 CARRETERES

Mapa amb la distribució i els enllaços de les vies provincials

Estat de conservació de les carreteres

 

3.4 CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Ofertes de contractació centralitzada que poden sol·licitar els municipis i altres entitats local de la província

 

3.5 COOPERACIÓ MUNICIPAL

Catàleg de serveis i programes de cooperació

Fons de Cooperació Municipal: 2020 - 2021

Pla d'Inversions 2020-2021. Consulteu ací la distribució dels recursos.

Pla Provincial d'Obres i ServeisConsulteu a la distribució dels recursos.

 

3.6 CULTURA

 

3.7 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Catàleg de serveis

Resums de la gestió tributària gestionada pels municipis: 20192018 - 2017

 

3.8 INFORMÀTICA

Catàleg de serveis

 

3.9 MEDI AMBIENT

 

3.10 PARC MÒBIL

Gestió any 2019. En pdf. En Word.

Gestió any 2018. En pdf. En Word.

 

3.11 PERSONAL

a. Relació de Llocs de Treball (RPT) i plantilla

b. Taules retributives:

Sector no sanitari

Sector sanitari

c. XI acord de condicions de treball del personal funcionari de la Diputació, sector no sanitari, per als anys 2019-2022. B.O.P. núm. 27 de 07/02/2019, modificat per B.O.P. núm. 2 de 03/01/2020

d. Oferta d'Ocupació Pública de la Diputació, convocatòries de selecció, terminis i grau d'execució

e. Convocatòries de selecció temporal

f. Massa salarial del personal laboral fixe per a l'exercici 2019 

g. Representació sindical

h. Autoritzacions de compatibilitat aprovades per la Junta de Govern

 

3.12 PROTECCIÓ DE DADES I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

Registre d'activitats de tractament

 

3.13  TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ I GOVERN OBERT

a. Premis GO!

b. Guies d'accés a la informació pública

c. Drets d'accés

d. Estudis de govern obert

 

 

4. CARTES DE SERVEIS

 

5. MEMÒRIA DE GESTIÓ I AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT DE LA DIPUTACIÓ

 

6. PUBLICITAT INSTITUCIONAL

2019 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge tornar enrere