economia

 

****  E N    A C T U A L I T Z A C I Ó   ****

 

Ací podeu consultar:

 

1. Pressupost de la Diputació de València

2. Empreses públiques amb participació de la Diputació de València

3. Compte general de la Diputació

4. Informes de fiscalització, control intern i auditories

5. Informació comptable i pressupostària

 

1. PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE TURISME VALÈNCIA, TERRA I MAR. ORDENANCES FISCALS DE LA DIPUTACIÓ.

1.1 Pressupostos de la Diputació

2021

2020

2019

2018

2017

1.2 Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i la Junta de Govern

1.3 Ordenances fiscals de la Diputació de València

 

2. EMPRESES PÚBLIQUES AMB PARTICIPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA:

Divalterra: Informació econòmica i pressupostària

Empresa General Valenciana de l'Aigua, SA (Egevasa): Programa d'actuació, inversions i finançament

Gestió Integral de Residus Sòlids, SA (Girsa): Programa d'actuació, inversions i finançament

 

3. COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

4. INFORMES DE FISCALITZACIÓ, CONTROL INTERN I AUDITORIES

 

 

5. INFORMACIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA

Període mitjà de pagament:

2021: Gener - Febrer - Març - Abril - Maig

2020

Estat d'execució del pressupost i compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Bestretes de caixa fixa: 2019 - 2020

Deute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge tornar enrere