economia

 

****  E N    A C T U A L I T Z A C I Ó   ****

 

Ací podeu consultar:

 

1. Pressupost de la Diputació de València

2. Empreses públiques amb participació de la Diputació de València

3. Compte general de la Diputació

4. Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes

5. Informació comptable i pressupostària

6. Estudis de cost-rendiment dels serveis públics prestats

 

1. PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE TURISME VALÈNCIA, TERRA I MAR. ORDENANCES FISCALS DE LA DIPUTACIÓ.

1.1 Pressupostos de la Diputació

Línees fonamentals del Pressupost 2021

2020

2019

2018

2017

1.2 Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i la Junta de Govern

1.3 Ordenances fiscals de la Diputació de València

 

2. EMPRESES PÚBLIQUES AMB PARTICIPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA:

Divalterra: Informació econòmica i pressupostària

Empresa General Valenciana de l'Aigua, SA (Egevasa): Programa d'actuació, inversions i finançament

Gestió Integral de Residus Sòlids, SA (Girsa): Programa d'actuació, inversions i finançament

 

3. COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ

2018

2017

2016

2015

2014

 

4. INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de la Diputació de València. Exercicis 2012 a 2014.

Informe de fiscalització sobre el control intern de la Diputació de València. Exercici 2011.

 

5. INFORMACIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA

Període mitjà de pagament

Estat d'execuió del pressupost i compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Deute

 

6. ESTUDIS DE COST-RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS PRESTATS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge tornar enrere