Indicadors

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA

 

A) INFORMACIÓ SOBRE LA DIPUTACIÓ (25)

1. Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Diputació (7):

1. Dades biogràfiques i adscripció política del president i els diputats

2. Adreces electròniques del president i els diputats, i perfils de la Diputació en les xarxes socials

3. Despeses de viatge originades pel president i els diputats

4. Agenda d’activitats i visites del president i els diputats

5. Relació de Llocs de Treball (RLT) de la Diputació actualitzada i completa, amb les retribucions bàsiques i complementàries de cada lloc de treball

6. Règim de dedicació dels càrrecs electes i retribucions màximes que poden percebre en funció de la normativa vigent

7. Relació de llocs de treball de confiança i import individual o col·lectiu de les retribucions i les indemnitzacions percebudes, si és el cas, quan abandonen el càrrec

2. Informació sobre l'organització i el patrimoni de la Diputació (8):

8. Relació dels òrgans col·legiats de la Diputació, composició, remuneracions i dietes per assistència

9. Relació d’immobles (oficines, locals, etc.) propis, en règim d’arrendament, ocupats o adscrits a la Diputació

10. Vehicles oficials propis o llogats adscrits a la Diputació

11. Espai per als distints grups polítics de la Diputació, on estos poden publicar les seues activitats, demandes i recomanacions

12. Política de gestió dels documents electrònics i regles d’administració i conservació dels documents i arxius

13. Procediment per a eliminar documents

14. Inventari de béns i drets de la Diputació

15. Relació de Llocs de Treball (RLT) o plantilles del personal dels organismes autònoms, ens dependents, consorcis i societats provincials

3. Informació sobre l’estructura de la Diputació i la província (5):

16. Reglaments orgànics de la Diputació i altres normes de desenvolupament de la seua capacitat d'autoorganització

17. Entitats públiques i privades en què té participació la Diputació (organismes  autònoms, ens dependents, consorcis, societats provincials, etc.)

18. Cens de demarcacions i entitats de la província amb el nombre d’habitants: partits judicials, municipis, mancomunitats, entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM)

19. Indicadors sobre dades i xifres de la província: piràmides de població, renda per càpita, índex d’atur, percentatge de superfície forestal, percentatge de superfície d’explotació agrària i ramadera, xifres de turisme provincial, despesa mitjana per ciutadà, entre altres

20. Informació mediambientaleducativa i sobre assistència social (atenció a la tercera edad, residències, centres de dia, visitadors, etc.) en l’àmbit de la província

4. Informació sobre normes i institucions provincials (5)

Informació sobre els òrgans de govern provincials:

21. Órdens del dia dels plens provincials previs a la celebració de las sessions

22. Actes o acords íntegres dels plens provincials

Vídeos de les sessions dels plens

23. Actes o acords íntegres de les juntes de govern

24. Ordenances i reglaments propis

25. Codi de Bon govern de la Diputació

 

B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (11)

1. Característiques de la pàgina web de la Diputació (3)

26. Mapa de la web de la Diputació:

Ajuntaments

Ciutadania

Diputació

27. Buscador intern amb opcions de busca avançada dins de la web de la Diputació

28. Portal de transparència de la web de la Diputació

2. Informació i atenció a l’interessat (4)

29. Es poden fer tràmits i demanar permisos i llicències amb garantia de la protecció de dades personals.

30. a) Hi ha una bústia d’usuari en la web per a atendre preguntes, queixes i suggeriments dels interessats:

Amb firma electrònica

Sense firma electrònica

30.b) Es publica la llista de les consultes rebudes i contestades.

31. Es publiquen l’Oferta d’Ocupació Pública de la Diputació i les convocatòries de selecció amb els terminis i el grau d’execució.

32. Els interessats poden seguir en línia l’estat de la tramitació i les incidències dels procediments administratius que han iniciat o els afecten.

3. Nivell de compromís i responsabilitat social (4)

33. Es publica el procediment perquè els ciutadans exerciten el dret d’accés a la informació.

34. S’informa sobre l’existència de cartes de servei provincials i del grau de compliment dels compromisos establits en elles.

35. Es publiquen les accions de suport per a alguns col·lectius, com discapacitats, desocupats, jóvens, etc., amb ajudes dirigides a municipis o gestionades directament per la Diputació.

36. Es publiquen els plans estratègics de subvencions dels distints òrgans de la Diputació i les bases reguladores de cada tipus de subvenció.

 

C) TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (14)

1. Informació comptable i pressupostària (6)

37. Es publiquen les al·legacions formulades als Pressupostos en el període d’informació pública amb les contestacions i resolucions corresponents. No es presentaren al·legacions al Pressupost del 2017.

38. Informes periòdics de l’execució dels Pressupostos (publicació semestral com a mínim)

39. Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i la Junta de Govern

40. S’informa sobre l’ús del superàvit de la Diputació quan n’hi ha. Si hi ha dèficit, es publica el pla econòmic i financer, en el qual s’indiquen les mesures de correcció.

41. Estudis de cost-rendiment dels serveis públics prestats diferenciant els serveis obligatoris dels no obligatoris

42. Es publica si la Diputació compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària (dèficit zero o dèficit excepcional en base a indicadors), la regla de despesa i el límit de deute en la formulació del Pressupost inicial i en la seua liquidació.

2. Transparència en els ingressos i les despeses (4)

43. Es publiquen indicadors d’eficiència i eficàcia de la despesa en la prestació dels serveis públics d’acord amb l’art. 211 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i la Llei General Pressupostària.

44. Informació mensual remesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, sobre les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica d’Estabilitat

Es publiquen els indicadors següents:

45. Autonomia fiscal de la Diputació (drets reconeguts nets d’ingressos tributaris i drets reconeguts nets totals)

46. Ingressos i despeses fiscals per habitant (ingressos tributaris no cedits per nombre d’habitants i obligacions reconegudes netes per nombre d’habitants)

3. Transparència en els deutes de la Diputació (4)

47. Import del deute públic total de la Diputació i evolució temporal

48. Informes trimestrals de morositat aprovats pel Ple de la Diputació

Es publiquen els indicadors següents:

49. Endeutament per habitant (passiu financer exigible per nombre d’habitants) i endeutament relatiu (deute de la Diputació per ingressos corrents del Pressupost)

50. Període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària

 

D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS DE SERVICIS (4)

1. Procediment de contractació de servicis (2)

51. S’informa sobre la composició i les convocatòries de les meses de contractació.

52. Actes de les meses de contractació

2. Relacions i operacions amb proveïdors i contractistes (2)

53. Es publiquen la llista i l’import de les operacions amb els proveïdors de la Diputació

54. Hi ha un historial accessible amb la llista i l’import de tots els contractes de la Diputació i els adjudicataris

 

E) TRANSPARÈNCIA EN SERVEIS I SUPORT A MUNICIPIS (10)

1. Pla d’Obres i Serveis (2)

55. Pla Provincial d’Obres i Serveis

56. Es publica la distribució (obligatòria i discrecional) dels recursos del Pla amb informació detallada sobre la conservació de les carreteres provincials, l’arreplega de residus sòlids, etc., i els criteris de distribució aplicats.

2. Gestió tributària (2)

57. Es publica un catàleg dels serveis en matèria de gestió tributària que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

58. ES publiquen resums de la gestió tributària feta pels municipis (per tribut i entitat local).

3. Assistència i cooperació jurídica i econòmica (2)

59. Es publica un catàleg dels serveis d’assistència i cooperació jurídica i econòmica que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

60. Es publiquen estudis sobre les zones i demarcacions de la província.

4. Assistència tècnica urbanística, d’administració electrònica i contractació centralitzada i informàtica (2)

61. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d’assistència tècnica urbanística que poden solicitar els municipis i altres entitats locals de la província.

62. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d’assistència tècnica informàtica i telemàtica i les ofertes de contractació centralitzada que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

5. Més informació sobre serveis (4)

63. Es publica, almenys anualment, l’assistència que presta la Diputació als municipis i el seu contingut.

64. Es publiquen i es mantenen actualitzats el nombre i la distribució dels càrrecs i llocs de treball assignats als servicis fonamentals que presta la Diputació (Pla d’Obres i Serveis, Gestió Tributària, assistència i cooperació econòmica, assistència tècnica urbanística, assistència informàtica, etc.)

65. Es publica un mapa amb la distribució i enllaços de les vies provincials i els kilòmetres.

Estat de conservació de les carreteres

66. Es publiquen els servicis públics que estan gestionats amb concessionaris i les activitats administratives externalitzades (fetes amb contractes d’assistència tècnica).

 

F) INDICADORS DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA (14) Hauran de publicar-se en format reutilitzable (FRE), d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 19/2013, de Transparència.

1. Planificació i organització de la Diputació (2)

67. Plans i programes anuals i plurianuals, en els quals es fixen objectius concrets, i informes per a determinar les activitats, els mitjans i el temps previstos per a dur a terme els plans (FRE).

68. Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar els responsables dels distints òrgans i les seues funcions i relacions jeràrquiques. (FRE)

2. Contractes, convenis i subvencions (6)

69. Es publiquen tots els contractes formalitzats indicant-ne l’objecte, l’import de licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat, els mitjans de publicació, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris. (FRE)

70. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats mitjançant un enllaç directe i específic en la web. (FRE)

71. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) en un apartat específic de la web els contractes menors formalitzats amb la informació detallada dels imports i els adjudicataris mitjançant un enllaç directe i específic en la web. (FRE)

72. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats mitjançant els procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic. (FRE)

73. Es publica la relació dels convenis subscrits amb indicació de les parts firmants, l’objecte i, si és el cas, les obligacions econòmiques acordades. (FRE)

74. Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació de l’import, l’objectiu i els beneficiaris. (FRE)

3. Càrrecs de la Diputació i les entitats dependents i participades (3)

75. Es publiquen les retribucions que perceben el president i els diputats. (FRE)

76. Es publiquen els noms i les retribucions dels màxims responsables de les entitats dependents de la Diputació. (FRE)

77. Es publiquen les declaracions de béns i activitats dels càrrecs electes de la Diputació previstes en la Llei de Bases de Règim Local.

4. Informació econòmica i pressupostària (3)

78. Es publiquen els pressupostos consolidats de la Diputació amb la descripció de les principals aplicacions pressupostàries d’ingressos i despeses i amb informació actualitzada sobre l’estat d’execució. (FRE)

79. Es publiquen els comptes anuals i el compte general de la Diputació amb informació separada de la Diputació i les seues entitats dependents. (FRE)

80. Es publiquen els informes d’auditoria de comptes i de fiscalització fets per òrgans de control extern (Tribunal de Comptes) sobre la Diputació i les entitats dependents i participades.

Imatge tornar enrere