Instruccions i circulars

INSTRUCCIONS I CIRCULARS

Instrucció de 15 de gener de 2021 per la qual s'adeqüen les mesures excepcionals per a fer front a la crisi sanitària amb motiu de la covid-19

Circular de la Intervenció General, de 20 de novembre de 2020, de tancamant de l'exercici 2020

Protocol de 22 de juliol de 2020, per a la tramitació de comissions de servei en la Diputació de València

Instrucció de 3 de juliol de 2019, sobre funcionament del Portafirmes en el canvi de mandat corporatiu

Circular 1/2019 del Departament de Protecció de Dades i Seguretat de la Informació de 8 de març de 2019, sobre orientació per a l'aplicació provisional de la disposició addicional setena de la LOPDGDD

Normes sobre la composició dels òrgans tècnics de selecció de les convocatòries de la Diputació de València (acord del Ple de 29/01/2019, BOP núm. 45, de 5 de març de 2019)

Instrucció 1/2019 de la Secretaria General, de remissió de la relació annual de contractes de la Diputació de València al Tribunal de Comptes i al Registre Públic de Contractes

Instrucció d'utilització de vehicles oficials del Parc Mòbil (Decret 7413, de 24 d'agost de 2018)

Circular de la Secretaria General, de 13 d'abril de 2018, sobre procediments a seguir davant de l'olbigació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques

Instrucció del diputat delegat de l’Àrea d’Administració General i Transparència de 29 de març de 2018, sobre publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província

Circular del Diputat Delegat de Contractació i Subministraments, Central de Serveis Innovadors i Sostenibles i Projectes Europeus de 12 de febrer de 2018, sobre novetats legislatives en matèria de contractació

Instrucció de Secretaria 1/18, sobre contractació

Instrucció del diputat delegat de l'Àrea d'Administració General i Transparència d'1 de març del 2016, per a la utilització del servei de bicicletes corporatives en els desplaçaments del personal entre centres de treball de la Diputació de València (servei BiciDipu)

Instrucció de la diputada delegada d'Administració General de 27 de febrer del 2014, sobre ampliació de la utilització de l'aplicació AMARA Registre

Instrucció de la Secretaria General núm. 1/08, de 30 d'abril del 2008, sobre contractació

Instrucció de la Secretaria General núm. 2/2007, de 10 de juliol del 2007, per a la confecció de la memòria de la gestió corporativa prevista en l'art. 149 del ROF

Instrucció conjunta de Secretaria i Intervenció 1/2007, de 3 de juliol del 2007, sobre tramitació de decrets i propostes d'acord que comporten l'autorització de despeses a càrrec del capítol 11 o l'aprovació de factures

Instrucció de Secretaria núm. 22, de 21 de febrer del 2006, sobre estructura i tramitació de les propostes de resolució i acords, manual d'estil en la redacció de les actes i ús del valencià en els procediments

Instruccció de Secretaria núm. 21, de 28 de desembre del 2005, de delegació de funcions en la Vicesecretaria General i l'Oficialia Major

Instruccció de Secretaria núm. 20, de 23 de maig del 2005, sobre incorporació de clàusules de contingut social als plecs de condicions de contractació

Circular informativa núm. 1/2004, de 19 de gener del 2004, sobre la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local

Circular de Secretaria núm. 1/2003, de 12 de maig del 2003, de normativa i procediments de treball en relació amb el tractament de dades de caràcter personal en l'àmbit intern de la Diputació

Instrucció de la Secretaria General de 3 d'abril del 2003, sobre instal·lació de màquines expenedores

Instrucció de la Secretaria General núm. 18, de 22 d'octubre del 2002, sobre la devolució de la garantia definitiva en els contractes

Instrucció de la Secretaria General núm. 17, de 8 de maig del 2002, sobre els plecs de prescripcions tècniques i  els informes a remetre a la Secció de Contractació i Subministraments

Instrucció de la Secretaria General núm. 16, de 20 de febrer del 2002, sobre novetats del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en relació amb els expedients de contractació tramitats a partir de la seua entrada en vigor

Instrucció de la Secretaria General núm. 15, de 31 d'octubre del 2001, sobre venciment i pròrroga dels contractes administratius

Instrucció de Secretaria General i Intervenció núm. 14, de 19 de juny del 2001, d'implantació del nou sistema d'informació per a la gestió patrimonial

Instrucció de la Secretaria General núm. 13, de 4 de juny del 2001, de delegació de funcions en la Vicesecretaria General

Instrucció de la Secretaria General núm. 12, de 19 de juny del 2000, sobre circuits per a la tramitació dels convenis institucionals

Instrucció de la Secretaria General núm. 11, de 14 d'octubre del 1999, de prestació de garanties en matèria de contractació

Instrucció de la Secretaria General núm. 10, de 14 de setembre de 1999, de delegació de funcions en els lletrats de l'Assessoria Jurídica

Circular de Secretaria General i Intervenció núm. 9, de 30 de juny de 1999, sobre el contingut d'actes de recepció a l'efecte de l'Inventari de Béns de la Diputació i la seua connexió amb la comptabilitat patrimonial

Instrucció de la Secretaria General de 7 de maig del 1999, sobre emissió de la comunicació als interessats prevista en l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú

Circular de la Secretaria General de 15 d'abril del 1999, d'inventari de béns de la Diputació

Instrucció de la Secretaria General núm. 6, de 13 d'abril del 1999, sobre mitjans d'impugnació

Instrucció de la Secretaria General núm. 5, de 8 d'abril del 1999, de delegació en els lletrats de l'Assessoria Jurídica

Instrucció de la Secretaria General núm. 4, de 25 de març del 1999, sobre tramitació dels contractes menors

Instrucció de la Secretaria General núm. 3, de 14 de desembre del 1998, sobre redacció dels recursos procedents

Instrucció de la Secretaria General núm. 2, de 9 de novembre del 1998, sobre el registre d'entrada i eixida de documents

 

Imatge tornar enrere