Organització

****  E N    A C T U A L I T Z A C I Ó   ****

 

 

Ací podeu consultar:

1. La província de València

2. Normativa

3. Organització i composició política de la Diputació de València

4. Funcions de la Diputació de València

 

 

 

 

Ací podeu consultar informació sobre la província de València i l'organització de la Diputació de València:

 

1. LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

1.1 Cens de demarcacions i entitats de la província

1.2 Indicadors sobre dades i xifres de la província

 

2. NORMATIVA 

2.1. Normativa d'aplicació:

Estatal:  Codi de Règim Local editat pel Butlletí Oficial de l'Estat

Autonòmica: Cercador per matèries del DOGV: triar "Administració local"

2.2. Reglaments i ordenances fiscals de la Diputació de València

2.3. Instruccions, circulars i protocols de la Diputació de València

2.4 Textos normatius sotmesos a informació pública

2.5 Respostes a consultes plantejades en la mesura en què suposen una interpretació del Dret o tenen efectes jurídics

 

3. ORGANITZACIÓ I COMPOSICIÓ POLÍTICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

3.1 Organització de la Diputació

Àrees de goven

Estructura corporativa

Junta de Govern:

Configuració (Decret núm. 9088/2019, de 23 de juliol)

Modificació (Decret núm. 8452/2020, de 28 de setembre)

Comissions Informatives:

Constitució, règim de reunions i composició (Decret núm. 9418 de 01/08/2019)

Modificació de les Comissions Informatives (acord plenari del 02/03/2021)

Modificació de la composició de les Comissions Informatives (dació de compte al Ple de 23/03/2021)

Modificació dels horaris de celebració de les Comissions Informatives Permanents (Decret, núm. 4795, de 27 de maig de 2021)

Decret del President de la Diputació núm. 9313/2019, de 30 de juliol, de nomemanent de secretaris delegats de les Comissions informatives permanents

Relació de béns immobles

Vehicles oficials adscrits a la Diputació 

 

3.2 Composició política de la Diputació

a. Grups polítics

b. Dades biogràfiques dels membres de la Corporació

c. Règim de dedicació dels càrrecs electes i retribucions:

Decret núm. 9419 d'1 d'agost de 2019 en relació al règim de dedicació dels diputats/des de la Corporació

Decret núm. 7477 de 14 d'agost de 2020 en relació a la modificació del règim de dedicació de diputats provincials

Retribucions percebudes: 2019 - 2020

d. Activitats, béns i drets patrimonials dels diputats i les diputades de la corporació provincial:

Declaracions presentades com a conseqüència de la renovació de la Corporació provincial després de les eleccions locals del 26 de maig de 2019

e. Adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat

f. Obsequis

g. Viatges

h. Assessors

 

3.3 L'equip de govern

Equip de govern

Decret del President de la Diputació núm. 9088/2019, de 23 de juliol, de nomenament de Vicepresidents

Decret del President de la Diputació núm. 11284/2019, de 4 d'octubre, de delegacions de la Presidència en la Junta de Govern

Decret del President de la Diputació núm. 4371/2020, de 9 de maig, d'assignació de funcions a la Junta de Govern en relació amb l'epidèmia Covid-19

Decret del President de la Diputació núm. 5775/2020, de 18 de juny, de modificació de les delegacions de la Presidència en els Diputats Provincials

Decret del President de la Diputació núm. 9478/2020, de 28 d'octubre, de modificació de les delegacions de la Presidència en els Diputats Provincials (Pla de Mobilitat Sostenible)

 

3.4 Entitats dependents i participades

Base de dades General d'Entitats Locals

Inventari d'Ens del Sector Públic Local 

Acord plenari de 27/09/2016, sobre la classificació de les entitats dependents, modificat per acord plenari de 13/11/2020

Retribucions de directius i gerents del sector públic provincial

Representants de la Diputació en entitats i organismes

 

4. FUNCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I DE CADASCUNA DE LES SEUES ÀREES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge tornar enrere