Organització

****  E N    A C T U A L I T Z A C I Ó   ****

 

 

Ací podeu consultar:

1. La província de València

2. Normativa

3. Organització i composició política de la Diputació de València

4. Funcions de la Diputació de València

 

 

 

 

Ací podeu consultar informació sobre la província de València i l'organització de la Diputació de València:

 

1. LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

1.1 Cens de demarcacions i entitats de la província

1.2 Indicadors sobre dades i xifres de la província

1.3 Estudis sobre les distintes zones i demarcacions (comarques) de la província

 

 

2. NORMATIVA 

2.1. Normativa d'aplicació: Codi de Règim Local editat pel Butlletí Oficial de l'Estat

2.2. Reglaments de la Diputació de València

2.3. Instruccions i circulars de la Diputació de València

2.4 Textos normatius sotmesos a informació pública

 

3. ORGANITZACIÓ I COMPOSICIÓ POLÍTICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

3.1 Organització de la Diputació

Àrees de goven

Estructura corporativa

Decret del President de la Diputació núm. 9313/2019, de 30 de juliol, de nomemanent de secretaris delegats de les Comissions informatives permanents

Relació de béns immobles

Vehicles oficials adscrits a la Diputació 

 

3.2 Composició política de la Diputació

a. Grups polítics

b. Dades biogràfiques dels membres de la Corporació

c. Règim de dedicació dels càrrecs electes i retribucions màximes que perceben

d. Activitats, béns i drets patrimonials dels diputats i les diputades de la corporació provincial:

Declaracions presentades com a conseqüència de la renovació de la Corporació provincial després de les eleccions locals del 26 de maig de 2019

e. Adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat

f. Assessors

 

3.3 L'equip de govern

Equip de govern

Decret del President de la Diputació núm. 4371/2020, de 9 de maig, d'assignació de funcions a la Junta de Govern en relació amb l'epidèmia Covid-19

Decret del President de la Diputació núm. 9088/2019, de 23 de juliol, de nomenament de Vicepresidents i configuració de la Junta de Govern

Decret del President de la Diputació núm. 11284/2019, de 4 d'octubre, de delegacions de la Presidència en la Junta de Govern

Decret del President de la Diputació núm. 9090/2019, de 23 de juliol, de delegacions de la Presidència en els Diputats Provincials

 

3.4 Entitats dependents i participades

Base de dades General d'Entitats Locals

Inventari d'Ens del Sector Públic Local 

Edicte sobre la classificació de les entitats dependents

Representants de la Diptació en entitats i organismes

 

4. FUNCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I DE CADASCUNA DE LES SEUES ÀREES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge tornar enrere