Reglaments

REGLAMENTS I ORDENANCES FISCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

 

1. Reglaments

Reglament de Funcionament de les Borses d’Ocupació per a proveir provisionalment llocs de treball en la Diputació de València (anunci en BOP núm. 199 de 16 d'octubre de 2020)

Reglament de règim interior per a la concessió d'avançaments reintegrables al personal de la Diputació de València (anunci en BOP núm. 175 de 10 de setembre de 2020)

Reglament de règim interior per a l'adjudicació d'ajudes econòmiques per a borses d'estudis al personal de la Diputació de València (anunci en BOP núm. 175 de 10 de setembre de 2020)

Reglament de règim interior per a l'adjudicació d'ajudes econòmiques per assistència a escoles municipals d'estiu dels fills del personal del sector no sanitari de la Diputació de València (anunci en BOP núm. 175 de 10 de setembre de 2020)

Reglament de règim interior per a l'adjudicació d'ajudes econòmiques per ortesi i pròtesi al personal del sector no sanitari de la Diputació de València (anunci en BOP núm. 175 de 10 de setembre de 2020)

Reglament de règim interior per a la concessió de préstecs per a l'adquisició d'habitatge al personal del sector no sanitari de la Diputació de València (anunci en BOP núm. 175 de 10 de setembre de 2020)

Reglament de Creació i Funcionament de la Xarxa Valenciana per la Retenció del Talent Jove (anunci en BOP núm. 179, de 14 de setembre de 2018, i correcció d'errors en BOP núm. 184, de 21 de setembre de 2018)

Bases reguladores dels serveis tributaris i la resta d’ingressos de dret públic prestats (anunci en BOP núm. 173, de 7 de setembre de 2017)

Reglament de les condicions d’ús del Teatre Principal de València (anunci en BOP núm. 165, de 28 d'agost de 2017)

Reglament de creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal (anunci en BOP núm. 160, de 21 d'agost de 2017)

Ordenança general de subvencions de la Diputació de València (anunci en BOP núm. 101, de 29 de maig del 2017)

Modificació: anunci en BOP núm. 174, de 8 de setembre de 2017

Modificació: anunci en BOP núm. 185 de 24 de setembre de 2020. Entrada en vigor: anunci en BOP núm. 206 de 27 d'octubre de 2020

Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic de la Diputació de València (anunci en BOP núm. 180, de 16 de setembre del 2016)

Modificació: anunci en BOP núm. 222, de 19 de novembre de 2018

Estatuts del Patronat Provincial de Turisme de València (anunci en BOP núm. 138, de 19 de juliol de 2016)

Reglament de desenvolupament de l'administració electrònica en la Diputació de València (anunci en BOP núm. 232, de 30 de setembre de 2013)

Reglament de política de seguretat i protecció de dades de caràcter personal de la Diputació (anunci en BOP núm. 159, de 6 de juliol de 2013)

Reglament de política de gestió de documents electrònics (anunci en BOP núm. 297, de 15 de desembre de 2014)

Cessió d'espais de l'Àrea de Cultura. Ordenança reguladora del preu públic per cessió i ús de la logística de les instal·lacions i els edificis provincials o de competència provincial per a l'explotació (anunci en BOP núm. 111, de 12 de maig del 2011)

Normes reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa de paratges naturals municipals (anunci en BOP núm. 133, de 14 de juliol del 2015)

Normes per a la concessió de subvencions destinades a la recuperació ambiental d'espais degradats (anunci en BOP núm. 26, de 31 de gener del 2013)

Acord plenari sobre deixar sense efecte les normes per a la concessió de subvencions adscrites a la recuperació ambiental d’espais degradats (anunci en BOP núm. 74, de 19 d'abril del 2017)

Normes per a la concessió de subvencions destinades a evitar o corregir riscos geològics (aprovades pel Ple de la Diputació el 23 de juliol del 1996)

Reglament d'Assessorament Municipal (publicat en el BOP núm. 287, de 2 de desembre del 2000)

Reglament pel qual es regula l'assistència en funcions públiques necessàries als ens locals de la província de València (publicat en el BOP núm. 294, d'11 de desembre del 1997)

 

2. Ordenances fiscals. Podeu consultar-les en este enllaç.

Modificació de l'annex de l'ordenança reguladora dels preus públics per vendes i assistència a cursos, i inclusió d'una disposició addicional amb les normes particulars de gestió per a la venda de publicacions a distribuïdors, del Museu de Prehistòria. Anunci en el BOP núm. 48 de 11/03/2021

Modificació de l'annex de l'ordenança reguladora dels preus públics per vendes i assistència a cursos, i inclusió d'una disposició addicional amb les normes particulars de gestió per a la venda de publicacions a distribuïdors, del Museu Valencià d'Etnologia. Anunci en el BOP núm. 48 de 11/03/2021

Actualització anual de l'annex de l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació d'assistència tècnica als ens locals de la província de València. D'aplicació per a l'exercici 2021. Anunci en el BOP núm. 8 de 14/01/2021

Inclusió de l’annex de preus públics per la venda de publicacions de la Institució Alfons el Magnànim-CVEI en l’ordenança reguladora dels preus públics per vendes i assistència a cursos, i inclusió d’una disposició adicional amb les normes particulars de gestió per la venda de publicacions a distribuïdors. Aprovació: Anunci en el BOP núm. 177 de 14 de setembre de 2020 Entrada en vigor: Anunci en el BOP núm. 211 de 3 de novembre de 2020

Modificació de l'Annex de Preus Públics per la venda de publicacions del centre Assumptes Taurins. Anunci en el BOP núm. 90, de 13 de maig del 2020

Imatge tornar enrere