Reglaments

Reglament de Creació i Funcionament de la Xarxa Valenciana per la Retenció del Talent Jove (Anunci en B.O.P. núm 179 de 14 de setembre de 2018 y correcció d'errors en B.O.P. núm. 184 de 21 de septiembre de 2018)

Bases reguladores dels serveis tributaris i la resta d’ingressos de dret públic prestats (Anunci B.O.P. núm. 173 de 07/09/2017)

Reglament de les condicions d’ús del Teatre Principal de València (Anunci B.O.P. núm. 165 de 28/08/2017)

Reglament de creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal (Anunci B.O.P. núm. 160 de 21 d'agost de 2017)

Ordenança general de subvencions de la Diputació de València (Anunci B.O.P. núm. 101, de 29 de maig del 2017)

Modificació: Anunci B.O.P. núm. 174 dce 08/09/2017

Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic de la Diputació de València (anunci en BOP núm. 180, de 16 de setembre del 2016)

Modificació: Anunci B.O.P. núm 222 de 19/11/2018

Estatuts del Patronat Provincial de Turisme de València (Anunci B.O.P. núm. 138, de 19 de juliol de 2016)

Reglament de desenvolupament de l'administració electrònica en la Diputació de València (Anunci B.O.P. núm. 232, de 30 de setembre de 2013)

Reglament de política de seguretat i protecció de dades de caràcter personal de la Diputació (Anunci B.O.P. núm. 159, de 6 de juliol de 2013)

Reglament de política de gestió de documents electrònics (Anunci B.O.P. núm. 297, de 15 de desembre de 2014)

Cessió d'espais de l'Àrea de Cultura. Ordenança reguladora del preu públic per cessió i ús de la logística de les instal·lacions i els edificis provincials o de competència provincial per a l'explotació (Anunci B.O.P. núm. 111, de 12 de maig del 2011)

Normes reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa de paratges naturals municipals (Anunci B.O.P. núm. 133, de 14 de juliol del 2015)

Normes per a la concessió de subvencions destinades a la recuperació ambiental d'espais degradats (Anunci B.O.P. núm. 26, de 31 de gener del 2013)

Acord plenari sobre deixar sense efecte les normes per a la concessió de subvencions adscrites a la recuperació ambiental d’espais degradats (Anunci B.O.P. núm. 74, de 19 d'abril del 2017)

Normes per a la concessió de subvencions destinades a evitar o corregir riscos geològics (aprovades pel Ple de la Diputació el 23 de juliol del 1996)

Reglament d'Assessorament Municipal (publicat B.O.P. núm. 287, de 2 de desembre del 2000)

Reglament pel qual es regula l'assistència en funcions públiques necessàries als ens locals de la província de València (publicat B.O.P. núm. 294, d'11 de desembre del 1997)

 

Ordenances fiscals de la Diputació de València. Podeu consultar-les en este enllaç.

Modificació de l'Annex de Preus Públics per la venda de publicacions del centre Assumptes Taurins. Anunci en el BOP núm. 90 de 13/05/2020

Imatge tornar enrere