Textos sotmesos a períodes d'informació pública

Exposició al públic de l'aprovació inicial de la modificació de l'annex de l'ordenança reguladora dels preus públics per vendes i assistència a cursos, i inclusió d'una disposició addicional amb les normes particulars de gestió per a la venda de publicacions a distribuïdors del Museu de Prehistòria. Anunci en BOP núm. 8 de 14/01/2021

 

Exposició al públic de l'aprovació inicial de la modificació de l'annex de l'ordenança reguladora dels preus públics per vendes i assistència a cursos, i inclusió d'una disposició addicional amb les normes particulars de gestió per a la venda de publicacions a distribuïdors del Museu Valencià d'Etnologia. Anunci en BOP núm. 8 de 14/01/2021

 

Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici econòmic 2021. Anunci en BOP núm. 251 de 31/12/2020)

 

Sotmetiment a informació pública de l’estudi de viabilitat econòmic-financera de la concessió del servei de cafeteria situada en la Beneficència. Anunci en BOP núm. 245 de 22 de desembre de 2020

Imatge tornar enrere