Textos sotmesos a períodes d'informació pública

Aprovació inicial del Reglament de funcionament de les borses de treball per a proveir provisionalment llocs de treball en la Diputació de València. Anunci en el BOP núm. 144 de 29/07/2020

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València. Anunci en el BOP núm. 143 de 28/07/2020

Aprovació inicial de les modificacions del reglament de règim interior per a la concessió d'avançaments reintegrables al personal d'esta corporació. Anunci en el BOP núm. 130 de 09/07/2020

Aprovació inicial de les modificacions del reglament de règim interior per a l'adjudicació d'ajudes econòmiques per a borses d'estudis al personal d'esta corporació. Anunci en el BOP núm. 130 de 09/07/2020

Aprovació inicial de les modificacions del Reglament de Règim Interior per a l'adjudicació d'ajudes econòmiques per assistència a escoles municipals d'estiu dels fills del personal del sector no sanitari de la Diputació de València. Anunci en el BOP núm. 130 de 09/07/2020

Aprovació inicial de les modificacions del Reglament de Règim Interior per a l'adjudicació d'ajudes econòmiques per ortesis i pròtesis al personal del sector no sanitari de la Diputació de València. Anunci en el BOP núm. 130 de 09/07/2020

Aprovació inicial de les modificacions del Reglament de Règim Interior per a la concessió de préstecs per a l'adquisició d'habitatge del personal de la Diputació. Anunci en el BOP núm. 130 de 09/07/2020

Aprovació inicial d’inclusió de l’annex de preus públics per la venda de publicacions de la Institució Alfons el Magnànim-CVEI en l’ordenança reguladora dels preus públics per vendes i assistència a cursos, i la inclusió d’una disposició adicional amb les normes particulars de gestió per la venda de publicacions a distribuïdors. Anunci BOP núm. 123 de 30/06/2020

Correcció d'errada. Anunci BOP núm. 124 de 01/07/2020

Imatge tornar enrere