Descripció general

 

ECONOMIA I HISENDA

L’Àrea d’Economia i Hisenda controla els comptes i ordena el pressupost alhora que s’encarrega de mantindre el patrimoni de la Diputació. En l’Àrea d’Economia i Hisenda, està integrat el Servei de Gestió Tributària, que s’encarrega de la gestió tributària, la recaptació i la inspecció dels impostos i les taxes dels ajuntaments que han delegat aquestes competències en la Diputació de València.

També s’inclouen en aquesta àrea el Servei de Contractació i Subministraments i la Central de Compres, creada amb el triple objectiu d’aconseguir les condicions econòmiques més favorables, simplificar la tramitació administrativa en l’adquisició de béns i serveis i potenciar la transparència i la seguretat en la contractació.

Altres serveis que també pertanyen a l’Àrea d’Economia i Hisenda són els relatius a assumptes taurins: la Plaça de Bous, l’Escola de Tauromàquia i el Museu Taurí.

 

CULTURA

La Diputació de València, mitjançant l’Àrea de Cultura, participa directament o indirectament en la major part dels actes culturals que enriqueixen la vida ciutadana de la província de València, i ho fa per tres vies distintes. En primer lloc, amb programes específics d’assistència cultural als municipis dissenyats i gestionats pel Servei d’Assistència i Recursos Culturals (SARC) o amb programes o premis concrets: Premi Iturbi de Piano, Beques Alfons Roig, Festival Internacional de Pirotècnia, campanyes de normalització lingüística o Retrobem la nostra Música. Aquests programes i activitats no descuiden mai cap tipus de públic (infantil, juvenil, adult i tercera edat). En segon lloc, amb subvencions directes a entitats culturals, associacions musicals, falles o ajuntaments perquè puguen desenvolupar les seues activitats culturals. I en tercer lloc, però no menys important, amb la programació dels centres culturals de l’àrea.

L’Àrea de Cultura gestiona directament quatre museus que vinculen la Diputació amb les senyes d’identitat cultural més significatives dels ciutadans de la província, i ha sigut així des de la creació de la Diputació en el segle XIX: des dels primers pobladors i les primeres civilitzacions que varen ocupar el territori (Museu de Prehistòria de València) fins als il·lustrats valencians i els nostres creadors i figures públiques més emblemàtics (Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat), i prestant molta i especial atenció al nostre patrimoni material i immaterial (Museu Valencià d’Etnologia) i a la relació estreta i històrica dels ciutadans de la província amb la tauromàquia (Museu Taurí).

A més dels museus i altres centres propis, com el Centre Cultural la Beneficiència i el Teatre Princial, l’Àrea de Cultura també disposa d’un Centre Teatral: l’Escalante, que produeix i du a terme una activitat escenogràfica completa, molt variada i dirigida al públic mes jove. També té una editorial i centre d’estudis: la Institució Alfons el Magnànim, que propicia i edita investigacions directament relacionades amb la cultura valenciana.

Tot açò converteix la Diputació de València en la major potència cultural de la província, tant per la quantitat d’activitats que programa com per la seua diversitat, i sobretot per la dispersió geogràfica per tots els pobles de la província, com demostren les nombroses exposicions de producció pròpia que visiten els pobles de la província. I és que, en definitiva, l’ajuda i l’assistència als municipis de la província és una de les raons de ser fonamentals d’una institució com la Diputació.

 

MEDI AMBIENT

L’Àrea de Medi Ambient presta uns quants serveis fonamentals, com ara l’atenció als boscos per a evitar que es deterioren o s’incendien, per això tots els anys organitza les brigades forestals, que es reparteixen pel territori provincial i es dediquen a netejar la muntanya, vigilar-la i col·laborar en tasques d’extinció d’incendis. Dins d’aquesta mateixa àrea de gestió, està el Consorci Provincial de Bombers, que atén la província i els seus municipis no només en tasques de prevenció i extinció d’incendis, tant urbans com en la muntanya, sinó que també col·labora en el salvament de persones en tota classe de sinistres.

La neteja de les platges del litoral de la província i la correcció de riscos geològics per causes naturals o motivats per la intervenció humana també formen part de les comeses d’aquesta àrea.

 

COOPERACIÓ MUNICIPAL

Els serveis més importants que presta la Diputació són els de l’Àrea de Cooperació Municipal, en la qual s’inclou l’assessorament tècnic als municipis. Els instruments de treball per exceŀlència són els plans provincials d’obres i serveis. Els plans provincials tenen una duració quadriennal i en ells s’arrepleguen totes les obres i serveis que els ajuntaments necessiten, amb el finançament assignat i la duració de cadascuna de les obres especificada. La Diputació aporta el gruix d’aquest finançament i la resta queda a càrrec dels ajuntaments.

Dins del Servei d’Assessorament i Assistència a Municipis, cal destacar la col·laboració que la Diputació manté amb uns quants col·legis professionals: la institució provincial aporta el gruix de les subvencions que els ajuntaments necessiten per a pagar els que els assessoren o treballen a temps parcial per als municipis. Amb una sèrie de convenis que els ajuntaments firmen amb aquests col·legis, el personal professional coŀlabora amb els ajuntaments per a ajudar en faenes de gestió, planejament urbà, assessorament agrícola i ramader, qüestions relacionades amb el medi ambient, construcció d’edificis públics i ordenament del territori.

 

CARRETERES

L’Àrea de Carreteres es dedica sobretot a la construcció de ponts i carreteres, però també desenvolupa polítiques específiques de seguretat viària amb l’eliminació de punts negres, col·labora en la descongestió de les travessies que pateixen molts municipis de la província, instal·la senyals de circulació, construeix carrils bici, etc. Aquesta àrea té al seu càrrec una xarxa de carreteres de més de 3.000 km i treballa per conservar camins rurals i accessos a platges.


BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

En l’Àrea de Benestar Social i Educació, la Diputació participa en el Consorci de l’Hospital General Universitari de València. També disposa d’un centre d’acollida de dones maltractades i d'una sèrie de serveis com escoles professionals (de capatassos, de viticultura i enologia), un centre ocupacional, l’Institut Valencià d’Audiofonologia (IVAF) (especialista en l’educació i la formació de persones amb problemes auditius) i el Centre de Formació Professional Adaptada, que s’encarrega de canalitzar els alumnes apartats del sistema educatiu tradicional per causes tant formatives com psicosocials.

El Centre Ocupacional atén discapacitats psíquics adults i proporciona ocupació terapèutica, tècniques professionals per a la integració laboral i activitats de convivència per a la incorporació social. Com a resultat de les activitats ocupacionals, es fan jocs populars i didàctics, que són objectes útils la venda dels quals està regulada per una ordenança fiscal.

A més a més, l’Àrea de Benestar Social i Educació du a terme les polítiques d’igualtat, joventut i esports.


ADMINISTRACIÓ GENERAL

Comprén els serveis de Personal i Formació. Procura assignar els recursos humans de la institució a les faenes que servisquen millor per a una gestió adequada i un millor treball en la prestació de serveis. També hi pertany el Servei de Patrimoni i Manteniment, que assegura el manteniment i la conservació del patrimoni.

D’aquesta àrea depén el desenvolupament de les polítiques de transparència i govern obert.

El Servei d’Informàtica i Organització està inclòs en l’Àrea d’Administració General i assumeix la faena, entre altres, de desenvolupar l’administració electrònica, facilitar les aplicacions i els equips per a crear una informàtica corporativa comuna, assistir els ajuntaments i les mancomunitats en les ferramentes que els faciliten la gestió i acostar la Diputació als ciutadans facilitant-los informació per mitjà del servei La Diputació en Directe.

Imatge tornar enrere