Unio Europea

Competències i Institucions de la UE

COMPETÈNCIES I POLÍTIQUES DE LA UNIÓ EUROPEA

En virtut dels tractats constitutius, les institucions de la UE tenen atribuïdes una sèrie de competències per a elaborar polítiques en matèries com les d'agricultura, pesca, alimentació, empreses, medi ambient, cultura, educació, joventut, economia, hisenda, fiscalitat, ocupació, drets socials, energia, recursos naturals, sanitat, consum, relacions internacionals, justícia, interior, drets ciutadans, ciència, tecnologia i transport, entre altres. A més, la UE ha emfatitzat la importància del desenrotllament local i regional a través d'instruments com el Fons de Cohesió, el Fons Europeu de Desenrotllament Regional, el Fons Social Europeu o el Fons de Solidaritat de la Unió Europea. 

 

INSTITUCIONS EUROPEES

La UE està dotada d'un marc institucional l'objectiu de la qual és promoure i defendre els seus valors i objectius, així com els seus interessos, els dels seus ciutadans, i els dels països membres. Este marc contribuïx així mateix a assegurar la coherència, eficàcia i continuïtat de les polítiques i accions de la UE. En virtut de l'article 13 del Tractat de la Unió Europea, el marc institucional està compost per set institucions:

Parlament Europeu

El Parlament Europeu (PE) és l’únic òrgan de la UE escollit per sufragi universal directe i una de les assemblees democràtiques més grans del món. Les principals funcions del PE són el poder legislatiu, el poder pressupostari i el control política de les institucions de la UE i, en particular, de la Comissió.

Consell Europeu

El Consell Europeu reunix almenys quatre vegades a l‘any als Caps d’Estat o de Govern dels països de la UE. El seu paper consistix a donar a la UE els impulsos necessaris per al seu desenrotllament i definir les seues orientacions i prioritats polítiques generals.

Consell de la Unió Europea

El Consell de la Unió Europea és una de les principals instàncies decisòries de la UE. És la institució on estos països adopten legislació i coordinen polítiques i exercix, amb el Parlament, les funciones legislatives i pressupostàries.

Comissió Europea

La Comissió Europea actua en interés general de la UE, supervisa l’execució de la legislació comunitària, executa el pressuposto de la UE i gestiona els programes de finançament.

Tribunal de Justícia de la Unió Europea

El Tribunal de Justícia de la UE garantix que la legislació de la Unió s'interprete i aplique de la mateixa manera en cada un dels països membres i garantix que els països membres i les institucions europees complisquen la legislació de la UE.

Tribunal de Comptes

El Tribunal de Comptes exercix la funció d’auditor extern independient i d’organisme de control financer de la UE.

 

AGÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA

Les agències de la UE són entitats jurídiques independents de les institucions de la UE, creades per a dur a terme tasques específiques segons la normativa de la UE.

 

PRESSUPOST DE LA UE

El pressupost anual de la UE és de 145.000 milions d’euros (xifres de 2015), una suma elevada en termes absoluts, però que només representa l’1% de la riquea que generen a l’any les economies de la UE. El pressupost està subjecte als límits establits pel marc financer plurianual, que fixa els importes màxims anuals que pot gastar la UE en els distints àmbits polítics durant un període determinat (generalment 7 anys). El pressupost de la UE es gasta en els sectors on està més justificat posar els recursos en comú pel bé de tota Europa.

 

Connecta't