Campanya 2018 d'ajudes a les Coleccions Etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals per a Consorcis

Els documents exigits als Consorcis són:

OBLIGATORIS:
• Model de sol·licitud
• Pressupost de gastos i ingressos
• Programa d'activitats a realitzar (Descripció del projecte)

 

OPTATIUS
• Fotocòpia que arreplegue el reconeixement del museu o col·lecció museogràfica (optatiu, si no s'ha presentat en anys anteriors)
• Certificat emés per l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'estar al corrent de pagament
• Certificat emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament
 

Imatge tornar enrere