Decret de persones provisionalment admeses i excloses de les Beques de l'Àrea de Cultura 2020

D'acord amb la clàusula cinquena i finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publica la resolució corresponent, en la qual es declara aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses i s'especifiquen els motius de l'exclusió.

 

Les persones excloses o omeses disposen de deu dies hàbils (fins el 6 de novembre inclòs), contats a partir de la publicació de la resolució per a presentar al·legacions (www.sede.dival.es/cultura).

 

D'acord amb la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones sol·licitants seran identificades amb un codi compost per les xifres quarta, cinquena, sisena i setena del seu DNI més les lletres inicials del seu nom i cognoms.

Imatge tornar enrere