Documentació requerida en la campanya de subvencions a Entitats Culturals 2019: Projectes generals culturals

Ací trobareu els models i formularis per mitjà dels quals presentar la documentació requerida sol·licitant participar en la campanya de subvencions a Entitats Culturals 2019: Projectes generals culturals.

 

Els documents obligatoris per a sol·licitar la subvenció són els següents:

- Declaració responsable signada pel representant de l'entitat, que no està incursa en cap de les prohibicions, per a obtindre la condició de beneficiari, previstes en l'art. 13 Llei General de Subvencions i en l'art. 6 de l'Ordenança General de Subvencions.

- Descripció detallada del projecte.

- Pressupost de despeses i ingresos.

- Relació susbcrita per la Secretaia en la qual s'indique que l'activitat cultural és realitzada, almenys en un 20 % per companyies valencianes.

- Declaració responsable de que l’entitat se adequa a la normativa lingüística oficial de l’Acadèmia Valenciana de la LLengua.

- Fotocòpia del títol de propietat, lloguer, cessió d’administracions o universitats públiques, o títol oposable a tercers en virtut del qual l'entitat disposa d'algun centre obert al públic per a l'atenció a la ciutadania i a la realització de les seues activitats.

Els documents optatius són:

- Certificat emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'estar a corrent de pagament.

- Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar a corrent de pagament.

- Fitxa de tercer/proveïdor (Aportar en cas de primera subvenció o modificació de dades bancàries).

- Fotocòpia del CIF (Aportar en cas de primera subvenció).

Els documents obligatoris en cas de no haver-los presentat amb anterioritat són:

- Fotocòpia de la inscripció en el registre d'entitats.

- Fotocòpia dels estatuts que reflectisquen la naturalesa de l'entitat.

Imatge tornar enrere