Imagen

L'Àrea de Cultura de la Diputació de València, interessada a promoure la realització d'activitats culturals per a promoure la música i la seua difusió, convoca la campanya de subvencions "Excel·lent, música de banda" dirigida a les Societats Musicals valencianes en atenció a la important labor cultural, social i vertebradora que duen a terme com a vehicle de transmissió i conservació de la música, un dels elements que de manera més clara forma part de la nostra cultura.

El BOP núm. 22, de 3 de febrer, publica l'anunci sobre aprovació i desestimació de justificacions de subvenció dins de la convocatòria Excel·lent Música de Banda 2019 (realització de concerts, escoles d'educands i adquisició de partitures). 

Les bases reguladores de la convocatòria de subvencions Excel·lent Música de Banda estableixen per a la forma de justificació l'obligatorietat de presentar el programa de mà del concert segons el model adjunt, així com col·locar el cartell en lloc visible per al pública assistent.

El BOP nº226, de 24 de novembre, publica l'acord de resolució de la convocatòria de subvencions a Societats Musicals per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) Excel·lent Música de Banda, aprovat per la Junta de Govern.

El termini de justificació comença l'endemà de la publicació de l'esmentat acord en el BOP i finalitza el 31 de gener de 2021.

Només s'acceptaran factures justificatives datades fins al 31 de desembre de 2020.

El BOP nº 226, de 24 de novembre, publica la resolució de la concessió de subvencions per a l'adqusició d'instruments musicals i mampares de protecció Excel·lent Música de Banda 2020.

El termini de justificació de la subvenció comença l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP i finalitza el 31 de gener de 2021.

Només s'acceptaran factures justificatives datades fins al 31 de desembre de 2020.

El BOP núm. 190, d'1 d'octubre, publica la resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a societats musicals Excel·lent Música de Banda 2020.

La campanya de concessió d'ajudes per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) "Excel·lent, Música de Banda 2020", està destinada a les Societats Musicals. Aquestes entitats hauran de tindre el seu domicili social a la província de València i complir amb els requisits exigits en la convocatòria. 

L'objecte d'aquesta campanya és l'adquisició per part de la societat musical, i amb destinació a la docència a la seua escola de música, d'una pissarra tàctil interactiva (o pissarra digital interactiva PDI).

El BOP núm. 172, de data 7 de setembre de 2020, publica l'extracte de la convocatòria de subvencions a societats musicals per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) "Excel·lent, Música de Banda 2020".

La campanya de concessió d'ajudes per a l'adquisició d'instruments musicals i mampares de protecció "Excel·lent, Música de Banda 2020" esà destinada a les Societats Musicals. Aquestes entitats hauran de tindre el seu domicili social a la província de València i complir amb els requisits exigits a la convocatòria.

 

L'objecte d'aquesta campanya és l'adquisició per part de la societat musical d'instruments musicals o accessoris d'instruments ordinaris o per a actuacions de caràcter no fungible que utilitze l'entitat en el desenvolupament de la seua activitat, així com de mampares o elements similars de protecció i separació de persones en espais comuns.

 

El BOP nº 103, d'1 de juny, publica la convocatòria de subvencions "Excel·lent, música de banda 2020" destinada a Societats Musicals. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOP: del 2 al 22 de juny.

Imatge tornar enrere