Decret d'aprovació de la convocatòria del 44 Certamen de Bandes de la Diputació de València

Publicada la convocatòria del 44 Certamen de Bandes de la Diputació de València en la seua edició 2020. Termini de presentació d'instàncies des del 31 de desembre de 2019 fins al 15 de gener de 2020.

Modificació de la resolució Retrobem 2019 per duplicitat en la concessió de la subvenció

Publicada la modificació de la resolució de la convocatòria de subvencions de la Diputació de València amb destinació a Retrobem la Nostra Música 2019, per duplicitat en la concessió de subvencions.

Ampliació del termini de justificació bandes guanyadores Certamen 2018. Concerts fora de la província de València

Ampliació del termini de justificació de l'apartat de subvencions per a concerts fora de la província de València de les bandes guanyadores del Certamen de Bandes 2018, inclòs en la convocatòria Retrobem 2019.

Convocatòria entrevistes Beques Àrea de Cultura 2020

Publicada la convocatòria i calendari d'entrevistes de les Beques de l'Àrea de Cultura 2020.

Decret de publicació del llistat definitiu de persones admeses i excloses Beques Àrea de Cultura 2020

Publicació del llistat definitiu atés que ha conclòs el termini d'al·legacions a les llistes provisonals de persones admeses i excloses, i han estat ateses les al·legacions presentades.

Decret de nomenament tribunal Beques Cultura 2020

Integrants de la comissió que ha de valorar les persones candidates de la convocatòria per a la concessió de Beques de l'Àrea de Cultura 2020.

Decret de persones provisionalment admeses i excloses de les Beques de l'Àrea de Cultura 2020

D'acord amb la clàusula cinquena i finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publica la resolució corresponent, en la qual es declara aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses i s'especifiquen els motius de l'exclusió.

 

Les persones excloses o omeses disposen de deu dies hàbils (fins el 6 de novembre inclòs), contats a partir de la publicació de la resolució per a presentar al·legacions (www.sede.dival.es/cultura).

 

D'acord amb la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones sol·licitants seran identificades amb un codi compost per les xifres quarta, cinquena, sisena i setena del seu DNI més les lletres inicials del seu nom i cognoms.

Decret de concessió d'Ajudes per a l'Adquisició d'Instruments Musicals 2019

El BOP nº 192 de 4 d'octubre publica la resolució de la convocatòria de concessió d'Ajudes per a l'Adquisició d'Instruments Musicals 2019 amb el llistat d'entitats beneficiàries així com de les sol·licituds desestimades. El termini per a justificar la subvenció és fins el 5 de novembre.

Imatge tornar enrere