La campanya de concessió d'ajudes València és Música per a agrupacions musicals està destinada a les següents entitats musicals:

I. Corals. 

II. Orquestres de pols i plectre.

III. Grups de tabal i dolçaina.

IV. Grups de dansa i rondalles.

Estes entitats hauran de tindre el seu domicili social a la província de València i complir amb els requisits exigits a la convocatòria.

L'objecte d'estes ajudes és, d'una banda, la continuitat de l'activitat musical i de difusió de la música valenciana, i la consolidació de les agrupacions musicals federades. Serà requisit addicional per a l'obtenció d'esta ajuda la celebració d'un concert per part de l'agrupació musical sol·licitant.

D'altra banda, és objecte d'esta convocatòria les ajudes a l'adquisició d'instruments musicals o accessoris d'instruments de caràcter no fungible, ordinaris o per a actuacions, que utilitzen les entitats en el desenvolupament de la seua activitat. Les entitats beneficiàries hauran de conservar els objectes adquirits i destinar-los per a l'ús previst durant almenys dos anys a comptar des de la fi del termini de justificació de la subvenció.

La campanya de concessió d'ajudes per a l'Adquisició d'Instruments Musicals 2020, està destinada a les següents entitats musicals:

I. Corals

II. Orquestres de pols i pectre

III. Grups de tabal i dolçaina

IV. Grups de dansa i rondalla

 

Estes entitats hauran de tindre el seu domicili social a la província de València i complir amb els requisits exigits en la convocatòria.

 

L'objecte d'esta campanya són els instruments musicals o accessoris d'instruments de caràcter no fungible que utilitzen les entitats en el desenrotllament de la seua activitat. Els beneficiaris hauran de conservar l'instrument adquirit i destinar-ho per a l'ús dels mateixos durant almenys dos anys, a comptar des de la finalització del termini de justificació de la subvenció.

El BOP núm. 65, de 8 d'abril, publica la convocatòria de subvencions destinada a activitats i adquisició d'instruments musicals per a agrupacions musicals. 

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOP: del 9 al 30 d'abril.

El BOP núm. 65, de 8 d'abril, publica l'anunci de la Diputació de València sobre aprovació de la segona remesa de justificacions de les subvencions concedides dins de la convocatòria d'adquisició d'instruments musicals per a agrupacions musicals 2020.

El BOP núm. 29, de 12 de febrer, publica l'anunci de la Diputació de València sobre aprovació de la primera justificació de les subvencions concedides dins de la concovatòria d'adquisició d'instruments musicals per a agrupacions musicals 2020.

El BOP nº 193, de 6 d'octubre de 2020, publica la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de València destinades a l'Adquisició d'Instruments Musicals per a Agrupacions Musicals 2020.

El termini de presentació de la justificació s'inicia a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOP i finalitza el 15 de desembre de 2020.

El BOP nº107, de 5 de juny, publica la convocatòria de subvencions destinada a Adquisició d'Instruments Musicals per a Agrupacions Musicals.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOP: del 8 al 29 de juny.

Imatge tornar enrere