Funcions

La Secretaria General de la Diputació de València té assignades fonamentalment, per disposicions legals i reglamentàries, i així s'indica en la Llei 7/1985, article 92 bis 1.a, dues labors principals: la funció de fe pública dels actes i documents oficials de la Corporació Provincial, i la funció d'assessorament legal i preceptiu dels òrgans de l'entitat.

Aquest departament s'encarrega també de la preparació i tramitació dels expedients dels diferents assumptes que hagen de ser inclosos en l'Ordre del dia de les Sessions que se celebren, tant del Ple com de la Junta de Govern que, previ el seu pas per les Comissions Informatives Permanents, passen per Secretaria General. Així mateix, té al seu càrrec la custòdia de la documentació d'aquests expedients fins a la celebració de les Sessions, de les quals alça les Actes corresponents i sota la seua responsabilitat està la transcripció al Llibre de Resolucions de les dictades per la Presidència.

Unes altres de les seues funcions és la certificació dels acords que s'adopten, l'autorització d'actes de licitacions i contractes i la vigilància en el compliment de la publicitat preceptiva i dels terminis per als anuncis i les remissions documentals a altres Administracions.

Quant a l'al·ludit assessorament legal, la Secretaria General emet informe previ en els assumptes que exigisquen majoria especial per a la seua aprovació, quan ho impose una norma o quan així se sol·licite per la Presidència.

A més d'aquestes, desenvolupa tasques de coordinació dels serveis administratius i la secretaria de les comissions informatives.

Imatge tornar enrere