Versió per a imprimir

Prevenció de Riscos Laborals

Què és la Prevenció de Riscos

laborals?

S'entén per Prevenció de Riscos Laborals el conjunt d'activitats o mesures que han d'adoptar les empreses en estreta col·laboració dels seus treballadors per a evitar o disminuir les possibilitats que aquests últims patisquen danys derivats del treball.

Depenent de la seua naturalesa la Prevenció de Riscos Laborals s'enfronta a ells utilitzant diferents tècniques o disciplines, que es classifiquen en: Seguretat en el treball, Higiene industrial, Medicina del treball, Ergonomia i Psicosociologia.

La seua principal funció és avaluar els riscos de cada sector, cada empresa i cada tipus de treball i amb açò fixar les mesures necessàries que minimitzen o eviten els accidents i les malalties professionals. En alguns casos aquestes mesures afectaran el centre de treball (instal·lacions, maquinària, espai de treball, etc.) i en uns altres, al treballador (correcta utilització dels equips de protecció individual o EPI, com a casc, arnés de seguretat, màsquera, etc.).

Els riscos laborals inclouen les malalties professionals i els accidents laborals.

 • Les malalties professionals estan arreplegades en el Reial decret 1299/2006. I són totes aquelles produïdes com a conseqüència de les circumstàncies psíquiques, físiques, químiques, geogràfiques, etc., en les quals els professionals desenvolupen el seu treball. Es divideixen, segons aquest Reial decret, en sis grups:
  • Grup 1: Malalties professionals causades per agents químics.
  • Grup 2: Malalties professionals causades per agents físics.
  • Grup 3: Malalties professionals causades per agents biològics.
  • Grup 4: Malalties professionals causades per inhalació de substàncies i agents no compreses en altres apartats.
  • Grup 5: Malalties professionals de la pell causades per substàncies i agents no compreses en algun dels altres apartats.
  • Grup 6: Malalties professionals causades per agents carcinogènics.

Les malalties amb origen també laboral però no incloses en aqueix llistat, són considerades com a malalties derivades del treball o com a accident laboral.

 • El accident laboral és aquell que es produeix, per una errada humana o d'una altra índole, durant la jornada laboral d'una persona, així com aquells accidents que tenen lloc en el trajecte del treballador al lloc de treball o en el trajecte de tornada del treball a casa, són els denominats accidents in itinere.

Si es realitza una adequada gestió de la prevenció de riscos laborals, les organitzacions i els treballadors s'anticiparan als riscos i seran capaços de minimitzar les baixes, accidents i malalties laborals. A més a més, una bona prevenció de riscos laborals no solament aconsegueix minimitzar els danys, sinó que també és clau per a millorar la satisfacció dels empleats en el seu quefer quotidià i amb açò millorar la seua productivitat.

 

Descarregar en format PDF

Imatge tornar enrere