Bàsica i general

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

- Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de servicis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

- Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions de la Comunitat Valenciana.

 

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

- Llei Orgànica 1/2002 , de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

 

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


Imatge tornar enrere