Normativa tributària

-Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

-Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

-Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.

- Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic. Publicada en el BOP núm. 8, d' 11 de gener del 2019.

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.

Imagen volver atrás