Preguntes més freqüents

 • Què cal fer per a començar una activitat econòmica?

S'ha d'omplir el Model 036, específic de declaració d'alta en el cens corresponent de la matrícula de l'IAE, i presentar-lo en l'administració o delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) que corresponga a l'adreça fiscal del titular de la declaració abans de l'inici de l'activitat econòmica que es declare.

També s'ha d'omplir el Model 840 i presentar-lo abans que passe un mes des de l'inici de l'activitat en la delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que corresponga al lloc on es desenvolupe l'activitat econòmica, en els casos següents:

- Quan el contribuent ja tribute en l'IAE per altres activitats per raó de les quals estiga obligat al pagament.

- Quan, després d'haver acabat els dos primers anys d'exempció per inici d'activitat, l'import net de la xifra de negoci declarada supere un milió d'euros.

 

 • Quines liquidacions de l'IAE gestiona la Diputació?

Només les que es meriten per quota municipal. Les quotes provincials i nacionals, les gestiona l'Agència Estatal Tributària. 

 

 • Com es notifiquen les liquidacions que es meriten?

El primer any, les notifica individualment la Diputació per correu certificat amb justificant de recepció perquè quede constància de la recepció.

En anys successius, es notifiquen de forma col·lectiva amb d'edictes que s'anuncien en el Butlletí Oficial de la Província.

 

 • Si no arriba el rebut, estic obligat al pagament?

Si es tracta de la liquidació corresponent a l'alta d'inici de l'activitat, és imprescindible la notificació individualitzada. Després de dos intents de notificació fallits, la liquidació es notifica amb la publicació en el Butlletí Oficial de la Província


En el cas dels rebuts successius, es notifiquen col·lectivament amb la publicació d'edictes i no és preceptiva la notificació individualitzada. No obstant això, a fi de facilitar el pagament de l'impost, el Servici de Gestió Tributària de la Diputació remet als contribuents els documents de pagament per correu ordinari. Si no els rebeu en la vostra adreça, vos recordem que això no eximeix de l'obligació del pagament. Per a pagar rebuts, podeu posar-vos en contacte amb esta administració de les maneres següents:

                - En la web www.dival.es/va/gestion-tributaria/

                - En el telèfon d'atenció al contribuent: 96 300 05 00 

                - En qualsevol de les nostres oficines d'atenció

                - Per correu electrònic: atencionalcontribuyente@dival.es

 

 • En quin termini cal pagar l'IAE?

En cas de notificació individual rebuda per correu certificat amb justificant de recepció, el termini per a pagar serà l'establit en l'art. 62.2, a) i b), de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

En deutes derivats de liquidacions de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini d'ingrés serà el que es detalle en l'edicte que anuncia l'exposició pública de la matrícula de l'IAE en el Butlletí Oficial de la Província.

 

 • Què podeu fer si no esteu d'acord amb la liquidació de l'IAE que haveu rebut?

 

Podeu interposar un recurs de reposició davant de la Presidència de la Diputació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació.

En el cas que la disconformitat tinga l'origen en les dades censals de la vostra declaració (relatives a la qualificació de les activitats, l'assignació de grups o epígrafs, la quota de tarifa aplicada, els elements tributaris, etc.), haveu de presentar la reclamació davant de l'AEAT perquè es corregisquen les dades errònies.
 
 • Si deixeu d'exercir l'activitat, heu de pagar la quota de l'IAE corresponent a l'any sencer?

Sí, l'haveu de pagar, i, si escau, sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no es va exercir l'activitat. Haveu d’aportar una còpia de la baixa en el cens de l'impost presentada en l'AEAT (Model 840) .

   

 • Quins beneficis fiscals es poden aplicar en l'IAE quan s'ha començat per primera vegada l'exercici d'una activitat?

Amb caràcter general, les entitats que comencen per primera vegada l'activitat tenen una exempció de dos anys, que s'aplicarà amb una sol·licitud del contribuent amb el Model 036 de l'AEAT.

Així, per exemple, les entitats que comencen l'activitat el 2013 estaran exemptes durant l'any d'inici i el següent (exercicis 2013 i 2014.)

Per als exercicis successius, el contribuent haurà d'acudir a l'ajuntament del municipi on exercisca l'activitat per a comprovar si en l'ordenança fiscal corresponent es preveu alguna bonificació per inici d'activitat.

 

 • En el rebut de l'IAE figura una xifra de negocis superior al milió d'euros i la meua declaració en el darrer Impost de Societats és inferior: és correcta la liquidació?

Per a comprovar si l'import de la xifra de negocis de la vostra liquidació és correcte, heu de tindre en compte que esta dada és la corresponent a l'Impost de Societats que presentàreu el penúltim any anterior a la meritació de l'impost.

Així, per exemple, per al rebut de l'IAE de l'exercici 2013, es té en compte el que s’ha declarat en l'exercici 2011.

     

 • Quins són els terminis de presentació de les declaracions d'alta, baixa o variació de l'IAE?

Alta per inici d'activitat: Abans del mes que comença l’activitat.

Alta per deixar de disfrutar de l'exempció: Durant el mes de desembre de l'exercici anterior al que acaba l'exempció.

Variació: En el termini d'un mes a comptar de la data en què es produeix el motiu de la variació.

Baixa per cessament de l'activitat: Abans del mes següent al de la baixa.

 

 • Quina documentació heu de presentar per a demostrar que haveu cessat l'activitat en l'IAE?

Haveu de presentar el Model 840, de declaració de baixa, en el mes següent al de la baixa.

En el cas que l'activitat haguera cessat abans de presentar la declaració de baixa, heu d'aportar un informe municipal que acredite la data de cessament real de l'activitat.

Imagen volver atrás