Preguntes més freqüents

 • En cas de compravenda d'un immoble, qui és l'obligat al pagament de l'impost ?

L’obligat al pagament de l’impost és el titular de l’immoble a 1 de gener de l’exercici corresponent.

Exemple: Compravenda d’un habitatge efectuada enguany: l’obligat al pagament de l'impost és el venedor; a partir de l’exercici següent, tributarà el comprador.

 • ¿Estic obligat al pagament de l'import total del rebut si no sóc propietari durant tot l'exercici? 

Sí, perquè en la normativa reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles no es contempla la possibilitat de prorratejar quotes.

Exemple: Compravenda d’un habitatge efectuada enguany: el venedor està obligat al pagament de la totalitat del rebut corresponent a este exercici.

 • Si en l'escriptura de compravenda d'immoble figura que el comprador es farà cárrec del pagament del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles corresponent a l'exercici en el qual s'adquirix la propietat, quines conseqüències tributàries es deriven del pacte?

Cap. El subjecte passiu de l’impost davant de l’administració tributària és el titular a 1 de gener de l’exercici corresponent. L’Administració no està vinculada pels pactes celebrats entre particulars.

Exemple: Escriptura de compravenda celebrada enguany que conté una clàusula que diu que el comprador s’obliga a fer el pagament, entre altres, de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’exercici de l’any de la venda. El comprador incompleix esta obligació i no paga el rebut. En este supòsit, l’administració exigirà el pagament al venedor per ser el titular de l’immoble a 1 de gener de l’any de la compravenda.

 • En cas de compravenda d'un habitatge, ¿poden reclamar-me el pagament dels rebuts pendents del titular anterior?

Sí. En este cas, estaríem davant d’un supòsit de responsabilitat subsidiària regulada en la Llei General Tributària i en l’art. 64 del text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Així doncs, prèvia insolvència del deutor principal i dels possibles responsables solidaris, sí que es podrà exigir al nou propietari de l'habitatge el pagament de tots els rebuts anteriors a l’any de la compra, sempre que no hagen prescrits.

És aconsellable que, quan adquiriu un immoble, comproveu si hi ha deutes al seu càrrec.

 • Si venc el meu habitatge, què he de fer perquè els rebuts es deixen d'emetre al meu nom?

Si en l’escriptura pública o document en què es formalitza la compravenda es fa constar la referència cadastral de l’immoble, el canvi de titular el durà a terme el notari mateix o el registrador en el moment d’inscriure l’immoble.

Si en l’escriptura no consta esta referència cadastral o es declara una alteració física (declaració d’obra nova, segregació o divisió horitzontal…), serà el comprador qui haurà de presentar la declaració de canvi de titularitat (Model 901N) dins del termini de dos mesos comptats des de la data de l’adquisició.

 • Si no m'arriba el rebut, estic obligat al pagament?

Sí. Si és la liquidació corresponent a l’alta de l’immoble, és imprescindible la notificació individualitzada. Després de dos intents de notificació sense èxit, la liquidació es notifica amb la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

En el cas dels rebuts successius, es notifiquen col·lectivament amb la publicació d’edictes i no és preceptiva la notificació individualitzada. No obstant això, a fi de facilitar el pagament de l’impost, els servicis tributaris d’esta Diputació remeten als contribuents els documents de pagament per correu ordinari.

Si no el rebeu en la vostra adreça, vos recordem que esta circumstància no eximeix de l’obligació del pagament, i que, per a satisfer el deute, podeu posar-vos en contacte amb esta administració de la manera següent:

    - En:  http://www.dival.es/va/gestion-tributaria/

    - Telefonant a Atenció al Contribuent: 96 300 05 00

    - Dirigint-se a qualsevol de les nostres oficines.

    - Eviant un correu electrónic a l'adreça atencionalcontribuyente@dival.es

 • Les dades identificatives de la situació de l'immoble que figuren en el rebut són incorrectes, què he de fer?

La Diputació aprova les liquidacions amb les dades cadastrals que remet la Gerència Regional del Cadastre. Entre eixes dades figuren les identificatives de la situació de l'immoble; per tant, haureu de dirigir-vos a la Gerència Regional del Cadastre per ser este l'únic organisme competent per a corregir les dades.  

 • Si no estic d'acord amb els rebuts emesos, quin termini tinc per a recórrer?

Amb caràcter general:

- Per a les liquidacions que vos notifiquen els servicis tributaris individualitzadament, el termini per a interposar recurs és d’un mes comptat des de l’endemà de la data de recepció de la notificació.

- Per als rebuts notificats col·lectivament amb d’edictes, el termini de recurs és d’un mes comptat des de l’endemà del dia de la finalització del període d’exposició pública.

 • Tinc un habitatge de protecció oficial, ¿tinc dret a algun tipus de benefici fiscal en l'Impost sobre Béns Immobles?

Sí. Els habitatges de protecció oficial (HPO) tenen una bonificació del 50% en la quota de l’impost durant tres anys comptats a partir de la data d’atorgament de la cèdula de qualificació definitiva.

Este benefici fiscal no s’aplica automàticament, sinó que cal que l’interessat el sol·licite als servicis tributaris de la Diputació en qualsevol moment abans de la fi del període de bonificació, i tindrà efecte l’any següent al que se sol·licite, sense efectes retroactius.

A més, l’ajuntament on està situat l'habitatge pot establir en la seua ordenança fiscal, una volta finalitzat el termini de la bonificació anterior, una altra bonificació potestativa de fins al 50% de la quota durant el període de bonificació que l'ordenança municipal determine.

 • ¿Tinc dret a disfrutar d'una bonificació en el meu habitatge per tindre família nombrosa?

Això depén de si l’ajuntament on està situat l'habitatge ho estableix amb l’ordenança fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles, i la bonificació pot ser de fins a un 90% de la quota íntegra de l’impost.

 • El domicili fiscal que apareix en el meu rebut no és correcte o ha variat, quins tràmits he de fer?

Per a canviar el domicili fiscal, podeu fer-ho de les següents maneres: 

- Emplenar i entregar en l'Agència Tributària els models establits: 

                 Model 030 per a persones físiques.

                 Model 036 per a persones jurídiques o físiques que exercisquen activitats empresarials.


- Informar del canvi d'adreça telefonant a  l'Agència Tributària al número 901 200 345.  

Si, en presentar la declaració del IRPF, ja declaràreu l'adreça correcta, no caldrà dur a terme cap dels tràmits anteriors.

 • Sóc el propietari d'un habitatge en règim de lloguer, he de pagar l'IBI?

Sí. El subjecte passiu de l’impost davant de l’administració és el propietari, i a este se li exigirà el pagament de l’impost, sense perjudici que puga exigir a l’inquilí les quotes que suporta.

 • Quina és la causa de l'increment del valor o quota que hi ha hagut enguany en l'IBI?

 Estos increments de valor poden tindre causes diverses:

-  Revisió cadastral, que suposa una modificació dels valors cadastrals dels béns immobles situats en el municipi.

-  Increment del valor cadastral efectuat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

-  Increment en els tipus impositius aprovats per l’ajuntament en les ordenances fiscals corresponents.

-  Que s’haja produït en l’immoble una actualització cadastral d’orde físic, econòmic o jurídic, o una modificació del planejament urbanístic.

 • He rebut un avís de pagament d'una liquidació de l'IBI corresponent als tres darrers anys i jo ja he abonat els rebuts anuals corresponents a eixos exercicis. Quina és la causa? Qué he de fer?

La causa d'estes liquidacions pot ser una actualització d’orde físic (obra nova, reformes...) que s’haja dut a terme al vostre municipi i haja comportat un increment del valor cadastral del vostre immoble i per tant un augment de l’import dels rebuts corresponents a l’IBI. En estes liquidacions emeses, s’hauran tingut en compte les quantitats que ja haveu abonat; per tant estes liquidacions deuen haver sigut emeses per la diferència entre allò que hauríeu d’haver abonat i allò que vau abonar.

Si la liquidació que heu rebut no es minora amb els rebuts pagats, podeu posar-vos en contacte amb esta administració de la manera següent:

    - En:  http://www.dival.es/va/gestion-tributaria/

    - Telefonant a Atenció al Contribuent: 96 300 05 00

    - Dirigint-se a qualsevol de les nostres oficines.

    - Eviant un correu electrónic a l'adreça: atencionalcontribuyente@dival.es

 • Tinc una construcció en terreny rústic i sempre m'enviaven dos rebuts: un d'IBI rústica i un altre d'IBI urbana, però ara només em giren un rebut d'IBI rústica. Això és correcte?

Sí, és correcte. En els municipis en què haja tingut lloc una revisió cadastral de caràcter col·lectiu en els béns immobles de naturalesa rústica o urbana a partir de l’exercici 2006, i d’acord amb el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les construccions adoptaran la naturalesa del sòl on s’ubiquen i per tant s’emetrà un rebut únic com a bé immoble rústic, que engloba tant el sòl com la construcció. Per contra, en els municipis en què encara no haja tingut lloc esta revisió, es continuaran emetent dos rebuts: un com a bé immoble rústic i un altre com a bé immoble urbà (antic disseminat).

 • Què són les alteracions d'orde físic, econòmic i juridic?

Es considera una alteració d’orde físic una construcció nova, una ampliació, una rehabilitació, una demolició o un enderrocament. No tenen esta consideració les obres de conservació i manteniment.

Es considera una alteració d’orde econòmic la que implica una modificació de l’ús o destinació dels béns immobles, sempre que no comporte alteració d’orde físic, com per exemple la que transforme un habitatge en un local comercial.

Es considera una alteració d’orde jurídic la produïda per la transmissió de la titularitat, la segregació, la divisió o l'agrupació de béns immobles.

Imagen volver atrás