Punts d'informació cadastral

La Direcció General del Cadastre, de conformitat amb la Resolució de 29 de març de 2005, per la qual s'aprova el règim i funcionament dels Punts d'Informació Cadastral (PIC), ha autorizat l'establiment i els funcionament de punts en les oficines següents d'esta Diputació, per a facilitar al contribuent la informació següent:

  • Consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartofrafia digital.
  • Consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatives als béns inmobles de la seua titularitat.
  • Certificació negativa de béns inmobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al sol·licitant mateix.
  • Altres servicis de consulta i certificació que s'implanten en el futur.

  

Imagen volver atrás