Introduccio Paratges

 

La figura de Paratge Natural Municipal (PNM) és una de les set categories d'espai protegit definides en la Llei d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana (Llei 11/1994).
 
Segons l'article 9.1 de l'Esmentada Llei, “constituiran paratges naturals municipals les zones compreses en un o més termes municipals que presenten especials valors naturals d'interés local que requerisquen la seua protecció, conservació i millora i siguen declarades com a tals a instàncies de les entitats locals”.
Imatge tornar enrere