Projecte de Millora


Descripció:

Un factor clau per a millorar la qualitat dels servicis que presta la Diputació de València, ho constituïx l'adequada ordenació i gestió de les persones que integren l'organització, ja que obtindre la màxima implicació d'estes permetrà a la Diputació assegurar l'òptim compliment dels seus objectius i aconseguir els resultats previstos al dissenyar les polítiques públiques. 

En definitiva, és precís que la Diputació intensifique la seua acció en el procés de modernització i de millora de la qualitat , i este objectiu només pot aconseguir-se si s'actua motivant adequadament els empleats que formen part de l'organització; és a dir, és el conjunt de les persones el que farà que s'aconseguisquen els objectius i resultats previstos. El Departament de Personal està fermament decidit que s'articulen nous instruments i processos d'ordenació i gestió de les persones, que facen que els nostres usuaris vegen satisfetes les seues necessitats amb el nivell més alt possible de qualitat, celeritat i eficàcia .

En este marc, el Departament de Personal assumix la necessitat de procedir a l'elaboració d'un Pla de Qualitat que arreplegue els objectius que es pretenen aconseguir per a un millor funcionament i la millora de les condicions de treball dels empleats públics, mantenint els elements positius del sistema i incorporant els canvis essencials necessaris per a complir els reptes que l'Administració té plantejats, fonamentalment el increment de la qualitat en la prestació dels servicis públics i la gestió eficaç dels recursos humans.

Unitat admva.

Servici de Personal

Documentación


Imatge tornar enrere