Projectes Técnics

Projectes Técnics

 
 
Funcions:
 
El Servei de Projectes Tècnics és responsable de la planificació, gestió i direcció de la conservació, manteniment i obres d'adequació i millora dels edificis i instal·lacions dependents de la Diputació de València. Així com de prestar el suport tècnic que demanden altres servicis i unitats de la Corporació, com ara l'elaboració de plecs tècnics, estudis immobiliaris de mercat, valoracions, informes tècnics i urbanístics, la gestió tècnica de la telefonia mòbil i la gestió de convenis i programes de col·laboració amb altres institucions i administracions públiques en matèria de manteniment i conservació d'edificis.
 
Les dites funcions s'exercixen per mitjà de l'acció coordinada de les dos seccions que ho integren, la Secció de Projectes Tècnics de Manteniment i la Secció de Projectes Tècnics de Patrimoni. Des de la Secció de Projectes Tècnics de Manteniment es planifiquen les inspeccions i es programa i gestiona el manteniment integral dels edificis i instal·lacions de la Diputació de València, de la seua propietat, cedits per altres administracions o arrendats per la Corporació, en els seus vessants d'explotació, manteniment preventiu, manteniment correctiu, manteniment tecnicolegal i treballs diversos. També es gestionen els treballs d'adequació de les construccions i instal·lacions existents a les diferents normatives en vigor i a les necessitats sorgides en la Corporació que, per la seua quantia, puguen ser duts a terme des d'un contracte de manteniment integral. Contracte que inclou a 43 edificis de la Diputació. També es planifica i gestiona la certificació energètica dels edificis i la gestió completa d'aquells projectes d'instal·lacions que s'escometen de forma aïllada.
 
Des de la Secció de Projectes Tècnics de Patrimoni es planifiquen i gestionen: Els estudis previs d'immobles, els encàrrecs relatius a la redacció de projectes arquitectònics, d'activitat i d'excavacions arqueològiques, la seua supervisió i aprovació. Els encàrrecs de direcció d'obra. El seguiment i control de la realització de les obres, la seua recepció provisional, liquidació i recepció definitiva. La realització d'inspeccions periòdiques d'edificis encaminades a l'emissió dels Informes d'Avaluació d'Edificis. El manteniment de la planimetria existent dels immobles en sòl urbà i urbanitzable no afectes a l'Àrea de Carreteres. Gestió del manteniment de les parcel·les urbanes en condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor exigides en la normativa urbanística. Elaboració de plecs, projectes de parcel·lació, valoracions i informes tècnics i urbanístics.
 
 
Persones Consulteu ací la relació del personal del servei de Projectes Tècnics.
Organigrama Consulteu ací l'organigrama del servei de Projectes Tècnics.
Responsable

Consulteu  ací les dades del responsable del servei.

Diputat  Sr. Andreu Salom Porta. Vegeu-ne més

 

Avisos d'incidències:
Imatge tornar enrere